Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w imieniu samorządu województwa zajmuje się polityką społeczną regionu. 

Formalnie MCPS jest regionalnym ośrodkiem polityki społecznej (tak tego typu instytucje określa ustawa). Specjalnie stworzona nazwa „Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej” podkreśla dwie ważne cechy: zaznaczona jest w niej przynależność do województwa mazowieckiego, natomiast słowo „Centrum” oddaje charakter instytucji. MCPS to miejsce, z którego płyną idee (zawarte w strategiach i programach dotyczących różnych obszarów pomocy społecznej), inspiracje, wsparcie merytoryczne – w postaci szkoleń, konferencji i publikacji, oraz finansowe – w postaci dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. 

Misja MCPS: 

Obszary działań 

Działania prowadzone przez MCPS dotyczą aktywizacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, profilaktyki uzależnień, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, adopcji, polityki senioralnej, promocji ekonomii społecznej, wspierania samodzielności dzieci i młodzieży oraz osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, wspierania osób wychodzących z bezdomności i banków żywności, a także wzmocnienia merytorycznego kadr pomocy społecznej na Mazowszu i prowadzenia badań społecznych. 

Projekty z wykorzystaniem środków unijnych 

MCPS prowadzi od lat projekty z wykorzystaniem środków unijnych. W latach 2014-2020 były to: 

  • „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) projekt, dzięki któremu możliwe były działania zwiększające rozwój ekonomii społecznej na Mazowszu i promocję samej idei. Całość działań pozwoliła na zwiększenie współpracy między samorządami, podmiotami ekonomii społecznej (PES) i innymi instytucjami, dzięki czemu przeciwdziała się zjawisku wykluczenia społecznego. Wzrosła rola podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych zlecanych przez samorządy. To pozwala aktywizować osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynikającym np. z bezrobocia, uzależnień czy wieku lub niepełnosprawności. 
  • „Liderzy kooperacji” – (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) międzyregionalny projekt prowadzony był od 2018 roku do października 2023 roku przez regionalne ośrodki polityki społecznej z pięciu województw: podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W ramach projektu MCPS wypracował wraz z lokalnymi samorządami włączonymi do projektu model współpracy obejmujący instytucje i podmioty sektora pomocy społecznej oraz podmioty innych polityk sektorowych m.in. edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, organizacji pozarządowych – istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich. 

W obecnym programowaniu z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) zaplanowane są trzy pozakonkursowe projekty prowadzone przez MCPS: projekt dotyczący integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, w tym obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności społeczności romskiej; projekt dotyczący rozwoju usług społecznych zwiększających samodzielność seniorów w miejscu ich zamieszkania; dotyczący świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych i chronionych. 

MCPS w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) będzie prowadził (jak każdy z 16 ROPS-ów w Polsce) pozakonkursowy projekt dotyczący koordynacji działań w zakresie polityki społecznej, wspierający rozwój usług społecznych. 

ROZWIŃ
  • udział w debacie „Równe szanse dla wszystkich – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu? #WłączenieSpołeczne #IntegracjaSpołeczna #IntegracjaMiędzypokoleniowa #Niepełnosprawność” 
  • eksperci w przestrzeni wystawowej MCPS, 
  • symulacja percepcji po substancjach psychoaktywnych (przy użyciu alkogogli), 
  • symulacja starości (przy użyciu specjalnej ortezy), 
  • „strefa wytchnienia” 
Print Form