Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Podmiotem tworzącym MWOMP jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Rodzaj działalności oraz zakres świadczeń zdrowotnych

MWOMP prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

MWOMP udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:

 1. badaniami i poradami lekarskimi,
 2. leczeniem,
 3. badaniami psychologicznymi,
 4. rehabilitacją leczniczą,
 5. badaniami diagnostycznymi,
 6. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
 7. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne w zakresie ochrony zdrowia pracujących i ambulatoryjnej specjalistyki medycznej.

MWOMP realizuje także zadania określone w przepisach odrębnych.

Zadania Ośrodka

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 • prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji MWOMP,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
 • przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 • przeprowadzanie okresowych badań lekarskich w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji,
 • przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.
ROZWIŃ
Print Form