Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

strefa 2_M.st. Warszawa – Biuro Funduszy UE 2017/10/24

Miasto stołeczne Warszawa, jako beneficjent największego wolumenu funduszy unijnych na szczeblu samorządu lokalnego w Polsce, z kwotą blisko 16,5 miliarda złotych pozyskanych środków, pragnie zaprezentować swoje doświadczenia w absorpcji środków europejskich w ramach aktualnej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020).

Razem z trzydziestoma dziewięcioma okolicznymi gminami Warszawa utworzyła w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej tzw. Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), w ramach którego dokonano diagnozy oraz analizy potrzeb i potencjału stołecznej metropolii, co umożliwiło wspólne zaprogramowanie i aplikowanie o dostępne aktualnie środków europejskich w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W ramach tego instrumentu pełnimy zatem  funkcję Instytucji Pośredniczącej, a zatem jesteśmy jedną z instytucji systemu wdrażania RPO WM 2014-2020.

Na naszym stoisku prezentujemy dotychczasowe osiągnięcia w ramach wykorzystania alokacji instrumentu ZIT dla metropolii warszawskiej, do których zaliczamy między innymi:

 • 345 km tras rowerowych, które powstaną w ramach trzynastu projektów
 • 25 obiektów parkingowych typu „parkuj i jedź”, w których przewidziano ponad 2700 miejsc postojowych w ramach trzynastu projektów
 • 112 szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach trzech projektów
 • ponad 16 tysięcy uczniów i blisko 700 nauczycieli objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w ramach osiemnastu projektów
 • blisko 1000 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach dziesięciu projektów
 • 25 instytucji publicznych objętych wspólnym projektem rozwoju usług elektronicznych

A to tylko początek – kolejne projekty są w fazie przygotowania i oceny, a łączna wartość dofinansowania unijnego dla ZIT wyniesie ponad 700 milionów złotych!

Warszawa korzysta również z pozostałych środków RPO WM 2014-2020, które nie są przyznawane w ramach alokacji przeznaczonej na ZIT. Zachęcamy do zapoznania się także z tymi projektami, do których zaliczamy między innymi:

 • utworzenie portalu e-usług Warszawy
 • zintegrowaną platformę wymiany danych w warszawskiej Straży Miejskiej
 • rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie
 • zakup sprzętu do akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych
 • ochronę bioróżnorodności z elementami edukacji ekologicznej
 • modernizację i wyposażenie warszawskich teatrów
 • program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy.

O dofinansowanie ubiegają się ponadto kolejne warszawskie projekty: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w ramach Centrum Nauki Kopernik, Kanał Wawerski czy też modernizacja Pałacyku Konopackiego.

Serdecznie zapraszamy!

Print Form