Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2018/10/12

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd i Marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje. Urząd Marszałkowski zapewnia skuteczną realizację zadań przypisanych Marszałkowi, Zarządowi oraz Sejmikowi województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie Mazowsza.

Do zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich należy realizacja zadań związanych  z kształtowaniem regionalnej polityki w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym w szczególności:

 • prowadzenie spraw w zakresie kształtowania polityki i kierunków rozwoju obszarów wiejskich
  w Województwie;
 • prowadzenie działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i rynków rolnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu propagowania pozyskiwania przez rolników alternatywnych źródeł dochodów ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych;
 • opracowywanie analiz, studiów i programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, we współpracy
  z administracją rządową, samorządem gminnym, powiatowym oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w tym obszarze;
 • prowadzenie spraw w zakresie promocji żywności wysokiej jakości, w tym produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych;
 • prowadzenie spraw w ramach:
  1. PROW 2014–2020 i PROW 2007–2013,
  2. PO RYBY 2014–2020 i PO RYBY 2007–2013;
 • realizacja zadań z zakresu nasiennictwa;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  w tym dotyczących finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ww. ustawie;
 • współpraca z  Zakładem Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w zakresie określonym w § 21 ust. 1 pkt 24;
 • prowadzenie spraw z zakresu przygotowywania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz monitorowanie ich realizacji;
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z administracją rządową przy tworzeniu programu wspierającego rozwój obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  oraz monitorowanie ich realizacji;
 • prowadzenie spraw z zakresu współpracy z administracją rządową przy tworzeniu programu wspierającego unijną politykę morską i rybołówstwa z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 oraz monitorowanie ich realizacji;
 • prowadzenie spraw z zakresu wprowadzania dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt;
 • prowadzenie spraw z zakresu zaliczania niektórych gmin do innego okręgu podatkowego;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zaległości z tytułu opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”;
 • współpraca z Kancelarią Marszałka w zakresie promocji gospodarczej województwa, w tym przygotowania projektu planu promocji gospodarczej;
 • prowadzenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH UMWM NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Wystawcami z ramienia Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich będą:

Print Form