Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (OPS) jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Dzielnicy.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej od 2017 r. funkcjonuje Klub Integracji Społecznej (KIS). Realizując program reintegracji społeczno-zawodowy KIS współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Na stoisku będziemy chcieli zaprezentować naszą innowację społeczną tj. grę planszową pn. „W drodze na szczyt”, która powstała w 2022 r. w ramach projektu innowacyjnego pn. „Potencjał w dojrzałości”. Innowacja została sfinansowana z projektu grantowego TransferHub – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, finansowanego z UE.

Innowacja skierowana jest do doradców zawodowych pracujących z osobami bezrobotnymi 50+ oraz z osobami bezrobotnymi do 30. roku życia. Gra spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród instytucji samorządowych, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jako jedyna instytucja publiczna z terenu województwa mazowieckiego podjęła się stworzenia innowacyjnego produktu w ramach innowacji społecznych.

ROZWIŃ
Print Form