Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Regionalna instytucja poręczeniowa, działająca na Mazowszu od 2003 roku. Jest również jednym z największych funduszy w kraju. Powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. 

MISJA i CELE działalności:  

  • pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, 
  • działanie na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 
  • wzmacnianie wiarygodności finansowej przedsiębiorstw na rynku, 
  • realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na Mazowszu,  
  • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania finansowania na cele gospodarcze. 

W okresie 20 lat swojej działalności (od 2003 do 2023 r.) Fundusz  udzielił poręczeń na łączną kwotę 880 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy uzyskali dostęp do finansowania swoich firm w wysokości 1.7 mld zł. Oznacza to, że poręczenia MFPK umożliwiły pozyskanie finansowania o wartości ponad dwukrotnie większej niż wartość udzielonych poręczeń.   

Oferta produktowa MFPK:  

Poręczenia jako forma zabezpieczenia finansowania dłużnego:  

  • Poręczenia zabezpieczenia kredytów i pożyczek: 

– Inwestycyjne, obrotowe inne 

  • Poręczenia zabezpieczenia umów leasingowych: 

– Operacyjny, finansowy, zwrotny  

Poręczenia kontraktowe:  

  • zabezpieczenie wniesienia wadium przetargowego w postępowaniach publicznych 

zamiast wpłaty gotówki oferujemy poręczenie do 100% wysokości wymagalnego wadium. 

  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy   

zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetargowych i zabezpieczenie podpisanego kontraktu

Więcej: https://mfpk.com.pl/

ROZWIŃ
Print Form