Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została utworzona 29 lipca 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51% udziałów) i PKP „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. (49% udziałów).

Działalność przewozową rozpoczęła 1 stycznia 2005 roku. Trzy lata później Samorząd Województwa Mazowieckiego odkupił od PKP „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. pozostałe udziały i tym samym Kolej Mazowieckie zostały pierwszym w Polsce samorządowym przewoźnikiem kolejowym.

Koleje Mazowieckie to regionalny pasażerski przewoźnik kolejowy, który świadczy usługi przewozowe na obszarze województwa mazowieckiego w oparciu o Umowę Ramową zawartą z  Województwem Mazowieckim do 31 grudnia 2031 roku.

Misja Spółki „Przewozimy bezpiecznie, solidnie i na czas” określa sposób, w jaki Koleje Mazowieckie chcą dostarczać pasażerom pożądanych przez nich wartości, utrzymując przewagę konkurencyjną na rynku. Misja stanowi swoisty cel, do którego Spółka dąży i kieruje swoje działania.

Spóła Koleje Mazowieckie już od 2010 roku efektywnie pozyskuje środki unijne na inwestycje taborowe. Do tej pory, z pomocą Funduszy Europejskich Spółka dokonała licznych zakupów nowych pojazdów oraz modernizacji tych starszego typu, co zdecydowanie wpłynęło na podwyższenie standardu oraz bezpieczeństwa podroży po Mazowszu.

 

Strona internetowa:

 
www. mazowieckie.com.pl

ROZWIŃ

PODCZAS 13. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA KOLEJE MAZOWIECKIE ZAPREZENTUJĄ:

 

 • Inwestycje zrealizowane z udziałem środków unijnych w perspektywie 2007-2013

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Spółka zrealizowała następujące projekty:

 1. „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Przedmiotem projektu była modernizacja pojazdów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów kolejowych na terenie Województwa Mazowieckiego. Łącznie zmodernizowano 184 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.  

Kwota dofinansowania wyniosła 76,4 mln PLN.

 1. „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego”.

W ramach projektu zakupiono 11 nowoczesnych lokomotyw do wagonów piętrowych Twindexx.  Dzięki tej inwestycji Koleje Mazowieckie, jako pierwsze w Polsce uruchamiają pociągi w systemie „push-pull” tzn. pociąg jadąc w jednym kierunku jest tradycyjnie ciągnięty przez lokomotywę, a w drodze powrotnej jest przez nią pchany, przy czym kierowanie odbywa się z wagonu sterowniczego umieszczonego na końcu składu. Technologia ta pozwala na szybką zmianę kierunku jazdy pociągu bez konieczności rozłączania i przetaczania lokomotywy, a także organizowanie przewozów do stacji końcowych, na których nie ma możliwości przetaczania lokomotyw. Zakup nowoczesnych lokomotyw zdecydowanie podniósł standard świadczonych usług przewozowych, a także spowodował wzrost poziomu bezpieczeństwa i niezawodności technicznej taboru.

Kwota dofinasowania wyniosła 79,0 mln PLN.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka zrealizowała następujące projekty:

 1. „Zakup 10 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER 75 FLIRT”.

Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnych pojazdów szynowych – 10 sztuk czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu „FLIRT”. Składy będące przedmiotem projektu eksploatowane są na odcinku linii kolejowej Warszawa – Łuków,
na której Spółka świadczy usługi transportu publicznego na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 87,2 mln PLN.

 1. „Zakup taboru kolejowego przewożącego pasażerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej”.

Projekt dotyczył zakupu 12 szt. pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 45 WE Impuls w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych na linii R1 Warszawa − Skierniewice. Zakupione pojazdy są przystosowane do potrzeb osób
z ograniczoną zdolnością ruchową, jak również z myślą o osobach niedosłyszących, niedowidzących lub słabowidzących, zostały wyposażone w informację audiowizualną.

Kwota dofinansowania wyniosła 160,6 mln PLN.

 

 

 1. „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, etap II”.

Projekt obejmował modernizację 27 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Pojazdy tego typu kursują przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej oraz w obszarze oddziaływania Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego. Zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne to wyższy poziom bezpieczeństwa, lepszy komfort podróży, a także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja ma również wpływ na zwiększenie sprawności taboru poprzez obniżenie poziomu awaryjności.

Kwota dofinansowania wyniosła 101,9 mln PLN.

 1. „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie  aglomeracji warszawskiej”.

Projekt dotyczył modernizacji taboru kolejowego w ilości 77 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. Jego celem było zwiększenia sprawności taboru poprzez obniżenie poziomu awaryjności oraz zapewnienia wysokiego standardu przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 147,1 mln PLN.

 1. „Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do składów pociągów w systemie push-pull”.

Przedmiotem projektu był zakup kolejnych wagonów piętrowych i lokomotyw w celu uruchomienia dodatkowych pociągów przyspieszonych w systemie „push-pull” na liniach
o najwyższej frekwencji podróżnych.

Projektu obejmował zakup:

– 20 sztuk piętrowych wagonów środkowych,

– 2 sztuk piętrowych wagonów sterowniczych,

– 2 sztuk lokomotyw elektrycznych TRAXX

planowanych do wykorzystania w kolejowych przewozach pasażerskich na obszarze aglomeracji warszawskiej i obszarach Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego.

Kwota dofinansowania wyniosła 155,7 mln PLN.

 1. „Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E65 oraz aglomeracji warszawskiej”.

Projekt dotyczył zakupu 16 szt. czterowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 ELF w celu zapewnienia wysokiego standardu przewozów w relacjach zapewniających obsługę portów lotniczych: MPL im. F. Chopina w Warszawie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu zmodernizowanej linii E-65
i aglomeracji warszawskiej.

Kwota dofinansowania wyniosła 238,3 mln PLN.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania w ramach perspektywy 2007-2013 wyniosła 1 046, 2 mln PLN.

·         Inwestycje zrealizowane z udziałem środków unijnych w perspektywie 2014-2020:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Spółka zrealizowała następujące projekty:

 1. 1. „Modernizacja 39 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”.

Projekt to kolejny etap działań inwestycyjnych Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. polegający na modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację 39 ezt typu EN57 podczas napraw w V poziomie utrzymania. Realizacja projektu wpłynęła bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz zwiększenie sprawności taboru poprzez obniżenie poziomu awaryjności.

Kwota dofinansowania wyniosła 128,3 mln PLN.

 1. „Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”.

Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT, pakietu pozderzeniowo-naprawczego, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem (stanowi wydatek niekwalifikowany). Nowoczesne pojazdy obsługują połączenia regionalne na obszarze województwa mazowieckiego po
w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą a Działdowem gwarantując wysokiej jakości transport mieszkańców województwa m.in. do pracy czy szkół.

Kwota dofinansowania wyniosła 96,0 mln PLN.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka zrealizowała następujące projekty:

 1. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I”.

Przedmiotem projektu był zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT, szkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacyjnej pojazdów oraz pakiet pozderzeniowo-naprawczy.  

Pojazdy obsługują połączenia na trasie Łowicz – Warszawa – Celestynów z możliwością obsługi stacji Warszawa Rembertów – Zielonka.

Kwota dofinansowania wyniosła 156,8 mln PLN.

 1. „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II”.

Przedmiotem projektu był zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacyjnej. Pojazdy obsługują połączenia na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki.

Kwota dofinansowania wyniosła 153,3 mln PLN.

 1. „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”.

Projekt obejmował zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacyjnej zakupionych pojazdów.  Pojazdy obsługują połączenia na trasie Góra Kalwaria – Czachówek – Warszawa – Nasielsk.

Kwota dofinansowania wyniosła 191,7 mln PLN.

 1. „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”

Przedmiotem projektu był zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi technicznej
i eksploatacyjnej zakupionych pojazdów. Pojazdy obsługują połączenia na trasie Warszawa – Tłuszcz.

Łączna Kwota dofinansowania wyniosła 204,4 mln PLN.

 

Wszystkie zakupione pojazdy są w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Ponadto zostały wyposażone w urządzenia ETCS (Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym). Pojazdy dostosowane są również do przewozu osób niepełnosprawnych.

W 2023 r. Spółka Koleje Mazowieckie zakończyła największy w historii Polski zakup nowoczesnych pojazdów szynowych tj. zakupiła łącznie 61 sztuk pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160 FLIRT. Zostały one wyprodukowane przez firmę Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach. Wartość zamówienia to ponad 2 mld zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło ponad 706 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 96 mln PLN.

 

 • Projekt „Koleją do kultury”

Od 7 lat Koleje Mazowieckie organizują akcję promocyjną „Koleją do Kultury”, której celem jest promocja interesujących placówek kulturalnych na Mazowszu oraz Pomorzu.
Na podstawie biletu Kolei Mazowieckich można uzyskać atrakcyjne rabaty na bilety
np. do muzeów czy teatrów.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo:

https://dokultury.mazowieckie.com.pl/pl

 

 

 • Akcja promocyjna „KOLEJ na KINO”

To kolejna akcja promująca podróże pociągami Kolei Mazowieckich.  Pasażerowie posiadający bilet Kolei Mazowieckich mogą skorzystać z 10% zniżki do sieci kin „MAX- FILM”: Atlantic
w Warszawie, Wisła w Warszawie, Przedwiośnie w Płocku oraz Siedlce w Siedlcach.

Akcja promocyjna trwa do końca br.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo:

https://kolejnakino.mazowieckie.com.pl/pl

 • Akcja promocyjna „Koleją do Natury”

Koleje Mazowieckie wspólnie z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, są organizatorem akcji „Koleją do Natury”. Jej celem jest promocja kolei, jako ekologicznego środka transportu oraz spędzania wolnego czasu w otoczeniu mazowieckiej przyrody.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo:

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/strefa-mediow/zapraszamy-do-podrozowania-koleja-do-natury

Print Form