Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Partnerzy

Zapraszamy do odwiedzenia już 6-7 grudnia interaktywnej przestrzeni Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza tworzonej we współpracy z placówkami edukacyjnymi! 

 

Przestrzeń Partnera w Strefie Młodych:

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku przygotuje:

 • Wystawę prac uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych a w niej prace konkursowe oraz meble wykonywane na zajęciach stolarskich
 • Pokazy tradycyjnych prac ciesielskich z warsztatami na których uczestnicy będą mogli pracować tradycyjnymi narzędziami ciesielskimi
 • Pokazy tradycyjnych prac stolarskich połączone z warsztatami stolarsko-snycerskimi na których uczestnicy będą mogli spróbować pracy narzędziami stolarskimi
 • Pokaz sprzętów wykorzystywanych w leśnictwie oraz materiałów dydaktyczno-naukowych z zakresu leśnictwa, konkursy dla dzieci z zakresu znajomości lasu

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przygotuje:

 • Pokazy różnych zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w przestrzeni szkolnej (np. druk 3D, interfejsy pomiarowe, mikrokontrolery, mikroskopy, rozszerzona rzeczywistość, aplikacje mobilne)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Wyższego przygotuje: 

 • Konkurs wiedzy o województwie mazowieckim
 • Prezentację przedstawiającą projekty „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” oraz „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Przestrzeń Partnera w Strefie Zdrowia:

Zapraszamy do odwiedzenia przestrzeni tworzonej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie, Medyczną Szkołę Policealną Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie. Co się będzie działo?

 • Pomiary poziomu cukru we krwi
 • Pomiary ciśnienia
 • Masaże dłoni, karku
 • Konkurs „Anatomia na wesoło”
 • Warsztaty „Pielęgnacja cery”
 • Pokaz wykonania makijażu dziennego

 

Scena Młodych: 

 • 7 grudnia w godzinach 12:00-12:50: Debata pt. „Innowacje w edukacji – Jak to zrobić mądrze?” z udziałem Pana dr Jana Aleksandra Wierzbickiego, Dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

O Partnerach:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Do zadań Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu należą sprawy związane z prowadzeniem przez Województwo Mazowieckie szkół oraz placówek regionalnych i ponadregionalnych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, sprawy związane z prowadzeniem przedsięwzięć wspierających szkolnictwo ogólne i zawodowe, a także działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz realizacja programów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie Mazowsza.

Departament realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020.

Projekt pn. Mazowiecki program przygotowania szkół nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” adresowany do szkół prowadzących kształcenie ogólne (w tym szkół specjalnych i integracyjnych) oraz nauczycieli i uczniów (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnością). Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania i wspomaganie nauczania zdalnego w minimum 330 szkołach z terenu woj. Mazowieckiego.

Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” ma na celu podniesienie efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadały one na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i wyzwań gospodarki. Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie uczestniczą w płatnych stażach i praktykach, zajęciach pozaszkolnych, szkoleniach, kursach zawodowych, językowych, kwalifikacyjnych oraz doskonalących.

Ponadto Departament realizuje pilotażowy Program edukacyjny „Mazowsze dla Oświaty”. Celem programu jest podniesienie kompetencji zarządczych dyrektorów mazowieckich szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem elementów zarządzania hybrydowego, a także podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej na potrzeby zajęć zgodnych z podstawą programową, w szczególności wykorzystujących metodę eksperymentu oraz innowacyjne metody pracy projektowej, takie jak metoda STEAM, konsolidująca naukę (S), technologię (T), inżynierię (E), sztukę (A) i matematykę (M).

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od 31 lat doskonali z pasją nauczycieli w zakresie informatyki i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Od początku istnienia Ośrodek uczestniczy we wszystkich ważnych programach i przedsięwzięciach, które mają znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych. Były to między innymi: Projekty MEN –  Ogólne i specjalistyczne kursy dla nauczycieli, Pracownie komputerowe dla szkół, Wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, Komputer dla ucznia, Wspieranie doradztwa zawodowego poprzez kursy i inne formy doskonalenia zawodowego; Intel – Nauczanie ku Przyszłości; Intel – Classmate PC, Mistrzowie Kodowania, Warszawa programuje!, EduWarszawa!. Ośrodek współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami w kraju i za granicą, uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych. Prowadził m. in. wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli – pierwszego i drugiego stopnia. Uczestniczył m. in. w projektach: MatComp, Colabs, IT for US, ICTime, ICT for IST, Compus. Ośrodek był też organizatorem jubileuszowej X Międzynarodowej Konferencji Eurologo 2005, CBLIS 2010, a w roku 2015 Konferencji Scientix, organizowanej w ramach międzynarodowego projektu European Schoolnet. Zrealizował też projekt Lekcja: Enter oraz międzynarodowy projekt Future Space.

W ofercie Ośrodka znajduje się około stu rodzajów szkoleń dopasowanych do aktualnych trendów technologicznych i dydaktycznych. Od wielu lat oprócz szkoleń stacjonarnych Ośrodek oferuje również szkolenia online i mieszane. Oprócz szkoleń organizuje i przeprowadza różne konferencje przeznaczone dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego.

Po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce, działalność szkoleniowa Ośrodka bez żadnych problemów została zmieniona na działalność zdalną oferującą mnóstwo różnorakich szkoleń, webinariów i konferencji cieszących się olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy.

Z perspektywy czasu wyraźnie widać, że osiągnięcie sukcesu zawdzięcza jego największemu kapitałowi – LUDZIOM – ich wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu. To dzięki nim od tylu lat udaje się realizować misję Ośrodka: nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu. Zatrudnieni w Ośrodku nauczyciele konsultanci i specjaliści ds. merytorycznych posiadają dużą wiedzę merytoryczną i metodyczną oraz łączą w swojej pracy różne specjalności. Jedną z nich jest informatyka, pozostałe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, nauczanie wczesnoszkolne, geografia, bibliotekoznawstwo itd. Są autorami i współautorami wielu podręczników i książek, referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych, niezliczonych artykułów i materiałów dydaktycznych. Dzięki pracy wszystkich może dziś śmiało pochwalić się swoim dorobkiem.

Ośrodek wydaje własne czasopismo dla nauczycieli – W Cyfrowej Szkole, w którym znajdują się różne artykuły dotyczące dydaktyki szkolnej.

 

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. J. Kochanowskiego w Garbatce- Letnisku

Jesteśmy szkołą z ponad 70-letnią tradycją kształcenia w zawodach związanych ze stolarstwem, obróbką i technologią drewna. Kiedyś przez lata była to Zasadnicza Szkoła Zawodowa, później powstało Techniku Drzewne, od pond piętnastu lat istnieje tu również Technikum Leśne, a od niedawna Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych.

 • Szkoła funkcjonująca w ogólnie przyjętej nazwie jako Szkoła Drzewna jest obecnie Zespołem Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce- Letnisku- miejscowości słynnej z walorów krajobrazowych i wypoczynkowych. Znajduje się w środku Puszczy Kozienickiej przy stacji kolejowej na trasie Radom – Dęblin.
 • Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcimy w kierunkach Technik Technologii Drewna, Technik Leśnik, Technik Architektury Krajobrazu Stolarz, Dekarz, Cieśla i Tapicer.
 • Od 10 lat szkolimy również dorosłych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i w swoich specjalizacjach jesteśmy najbardziej obleganą placówką w Kraju. W ramach centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych oferujemy kierunki: Technik Leśnik, Stolarz, Cieśla, Tapicer, Dekarz, Krawiec oraz innowacyjny Stolarz-renowator.
 • Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy prowadzimy kierunkowe szkolenia doskonalące w branży stolarskiej, ciesielskiej, renowacji drewna zabytkowego, snycerstwa, kowalstwa i plecionkarstwa.
 • Szkoła bierze udział w projektach krajowych i zagranicznych, podejmuje współprace z przemysłem oraz z jednostkami Lasów Państwowych w dziedzinie leśnictwa. Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Wyjeżdżają również jako reprezentanci Polski na mistrzostwa Europu i Świata w ramach konkursów World i EuroSkills.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie jest placówką kształcącą słuchaczy w zawodach z branży medycznej, pomocy społecznej oraz fryzjersko-kosmetycznej. Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, w sposób atrakcyjny, na wysokim poziomie merytorycznym. Nasi słuchacze są wszechstronnie przygotowywani do przyszłej pracy zarówno w pracowniach zawodowych na terenie Szkoły jak i podczas zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Oferujemy możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych w najlepszych Szpitalach Klinicznych, Instytutach, placówkach opieki społecznej, placówkach edukacyjnych czy gabinetach na terenie Warszawy. Uczestniczymy również w projektach finansowanych z Funduszy Unijnych, wzbogacając w ten sposób wyposażenie naszych szkolnych pracowni i umożliwiając naszym słuchaczom udział w bezpłatnych kursach zawodowych. W strukturze CKZiU działa również Centrum Kształcenia Ustawicznego, które oferuje bogatą gamę kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nieustannie się rozwija.  Odpowiadając na potrzeby rynku pracy uruchamiamy możliwość kształcenia w nowych zawodach, tworzymy nowe pracownie, rozszerzamy grono partnerów współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia praktycznego.

 

Zapraszamy do udziału w 12. Forum Rozwoju Mazowsza już 6-7 grudnia 2022 r.!

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych w Aktualnościach na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na profilu wydarzenia w serwisie Facebook.

ROZWIŃ
Print Form