Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Wystawa Komisji Europejskiej Cohesion30 – 30-lecie polityki spójności 2018/10/12

Zapraszamy do obejrzenia niezwykłej i inspirującej wystawy Komisji Europejskiej przedstawiającej 30-lecie istnienia polityki spójności.

Wystawa to 30 emblematycznych projektów ze wszystkich państw członkowskich, pokazujących zakres i skuteczność zrealizowanych inwestycji.

Rok 2018 jest rokiem podsumowania i spojrzenia na to, co nas czeka. Przez cały rok Komisja Europejska organizuje imprezy i wystawy dotyczącej 30-letniej polityki spójności.

Polityka spójności jest filarem europejskiej jedności. Bazuje na koncepcji mówiącej o tym, że strategie polityczne, które mają integrować poszczególne rynki, powinny być uzupełnione inicjatywami umożliwiającymi wszystkim państwom członkowskim i regionom UE czerpanie korzyści z tej integracji. Polityki wspólnotowe mające na celu eliminowanie nierówności ekonomicznych i społecznych mają zastosowanie od momentu podpisania traktatu rzymskiego. Początkowo przeznaczano na ich realizację około 4% unijnego budżetu. Po przyjęciu Jednolitego aktu europejskiego, a następnie ustanowieniu polityki spójności w 1988 r., Unia stopniowa powiększała się o nowe kraje i tak samo na przestrzeni lat znacznie zwiększała się pula dostępnych środków. Obecnie na tę politykę przeznacza się ponad jedną trzecią budżetu UE. Polityka spójności UE opiera się na czterech zasadach:

  • Koncentracja na ograniczonej liczbie celów z naciskiem na najsłabiej rozwinięte regiony;
  • Programowanie wieloletnie na podstawie analizy, planowania strategicznego i oceny;
  • Zasada dodatkowości mająca zapewnić, by państwa członkowskie nie zastępowały finansowania krajowego funduszami unijnymi;
  • Partnerstwo w zakresie projektowania i wdrażania programów angażujących podmioty krajowe, regionalne i unijne.

Polityka spójności wyewoluowała z polityki ukierunkowanej na pomaganie regionom będącym w gorszej sytuacji i została przekształcona w politykę zaprojektowaną z myślą o wspieraniu wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. Wykorzystywana jest do wspierania strategii rozwoju uwzględniających szerokie spektrum czynników, które mają wpływ na społeczne, gospodarcze i środowiskowe wyniki w regionach. Obecnie jest jeszcze ściślej powiązana z innymi politykami UE, w tym z makroekonomicznym zarządzaniem gospodarczym.

Print Form