Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Uniwersytet Warszawski 2018/10/05

Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,3 tys. pracowników, 45,5 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 3 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,8 tys. obcokrajowców.

Oprócz 21 wydziałów na UW działa blisko 30 centrów naukowo-dydaktycznych. Oferta kształcenia obejmuje studia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, w tym indywidualne studia międzyobszarowe, 26 programów w języku angielskim, 29 programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami.

Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczął systematyczne badania karier zawodowych absolwentów. Ich wyniki pokazują, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w ciągu roku od uzyskania dyplomu UW.

Blisko 1/3 budżetu  uczelni,  wynoszącego 1,4 miliarda zł,  stanowią środki  pozyskane na działalność badawczą. Ich źródłem są m. in. granty zdobywane w konkursach krajowych oraz europejskich. Pracownicy uniwersytetu zdobyli 14 z 32 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych – Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem HR Excellence in Research przyznawanym przez Komisję Europejską, potwierdzającym, że uczelnia spełnia standardy Europejskiej Karty Naukowca.

Uniwersytet współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi, jest wśród nich 400 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. W 2018 roku UW, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze podpisały deklarację o utworzeniu sojuszu European University Alliance 4EU. Uczelnie chcą rozwijać współpracę w zakresie badań, kształcenia oraz inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

Strategicznym celem uniwersytetu jest dobra pozycja w europejskiej czołówce uczelni badawczych oraz międzynarodowa rozpoznawalność. Lepszemu wykorzystaniu potencjału uczelni służy m.in. wieloletni program rozwoju, który potrwa do roku 2025. Ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy z otoczeniem oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej.

Więcej informacji:   www.uw.edu.pl


UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Zaprezentuje:

Redefinicję Trzeciej Misji i pokazanie rozwoju Infrastrukturalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości jako konkretnych i kluczowych filarów realizacji Trzeciej Misji Uczelni na przykładzie działań podejmowanych przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

UW podczas FRM będą reprezentować 2 jednostki uczelni: Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej i Inkubator UW.

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, jedno z trzech nowych biur powołanych do realizacji programu wieloletniego “Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Pokażemy:

  • planowany w ramach tego przedsięwzięcia rozwój przestrzenny uczelni (poprzez wydrukowane, duże grafiki przedstawimy UW w liczbach i jaka jest jego rola w stolicy i regionie)
  • fragmenty analiz wykonywanych dla pierwszych, dużych inwestycji jak i robocze makiety prosto z pracowni naszych architektów.
  • fragment opracowywanych standardów przestrzennych dla UW- obszernej publikacji która ma mieć swoją premierę na przełomie 2018 I 2019 roku.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego jest sekcją Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii i powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej, poprzez umożliwienie weryfikowania praktycznych pomysłów, naukowych, technologicznych czy społecznych we współpracy z doświadczonymi ekspertami w bezpiecznych warunkach biznesowych. Pomaga w rozwoju projektów biznesowych i społecznych znajdujących się w różnych fazach dojrzałości rynkowej, organizując warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami a także udostępniając infrastrukturę i przestrzeń do pracy.

Zaprezentujemy:

  • projekty studenckie/akademickie realizowane ze wsparciem Inkubatora UW oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,
  • zorganizujemy sesje pitchingowe z prezentacjami projektów
  • w formie co-worku goście będą mieli okazję porozmawia z prezentującymi swoje projekty zespołami studenckimi.

Zobacz nagranie live z Jackiem Sztolcmanem o obecności Uniwersytetu Warszawskiego podczas 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

https://www.facebook.com/MJWPU/videos/344576513015125/?__xts__%5B0%5D=68.ARChuxkulkPnsycv-GUzUF3BhrIKGyAmbTlQp8L8j4G_gJmQ5jdx-0dQBugm-BN0vOS9Krvhywgw00go4a7mvOnCk-Eb4mdtHnkLzqIP7gf5yrcpnPVcrsVezfiL_h8sYA76vfs5qbdhgR3gQMZw1SjpIddsTNSX9VHTkWTm3ry_Qu_u7KYY&__tn__=-R

Print Form