Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Instytut Badań Edukacyjnych 2018/09/28

 O PARTNERZE

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane nad edukacją oraz ekspertyzy i prace doradcze dla potrzeby polityki i praktyki oświatowej oraz realizuje zadania związane z:

 • poznawaniem i rozwijaniem podstawowych kierunków nauk o edukacji,
 • diagnozowaniem aktualnego stanu funkcjonowania oświaty na tle potrzeb polskiego społeczeństwa i doświadczeń zagranicznych,
 • prognozowaniem zmian oświatowych,
 • współudziałem w reformie edukacji narodowej (merytoryczne opracowanie rozwiązań modernizujących kształcenie i wychowanie, zwłaszcza w zakresie programów kształcenia ogólnego i zawodowego).

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje obecnie trzy projekty:

 1. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (ZSKI).
 2. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym” (ZSK2).
 3. „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (ZRK).

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, na wprowadzenie którego czekali zarówno pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, jak i pracownicy (zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i wyjeżdzający do pracy w krajach Unii Europejskiej). ZSK wprowadza rozwiązania, które są odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce, zarówno dla tych, którzy chcą uczyć się i rozwijać przez całe życie, jak i pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się (np. umiejętności i kompetencje oraz umiejętność wykorzystania ich w życiu zawodowym i społecznym.

Więcej informacji nt. projektu ZSK www.kwalifikacje.edu.pl

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje  o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne (te, które zdobywa się w systemie oświaty np. dyplom technika, świadectwo maturalne i szkolnictwa wyższego np. tytuł magistra, doktora), kwalifikacje uregulowane przepisami prawa (np. nurek) oraz rynkowe (nadawane po ukończeniu różnego rodzaju kursach i szkoleniach). W najbliższym czasie rejestr będzie się zapełniał tzw. kwalifikacjami cząstkowymi, przede wszystkim rynkowymi, które można zdobywać w sposób pozaformalny.

Więcej informacji nt. projektu ZRK można znaleźć na stronach: www.kwalifikacje.edu.pl  www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Więcej informacji: www.ibe.edu.pl

 

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), który daje zupełnie nowe możliwości potwierdzania wiedzy i umiejętności oraz publiczny dostęp do kwalifikacji z ich jasno określonym opisem.

ZSK dopuszcza możliwość potwierdzenia wiedzy, umiejętności, postaw (efektów uczenia się) bez wcześniejszego uczęszczania do szkoły lub na kurs. Jeżeli ktoś sam nauczył się wszystkiego, co jest potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przystąpił do sprawdzenia tych umiejętności (tzw. walidacji). Tak uzyskane kwalifikacje to „kwalifikacje rynkowe”

a także zaprosi na warsztaty i konsultacje.

Zajęcia oferowane w strefie IBE są dedykowane zwłaszcza przedstawicielom administracji, przedsiębiorcom, doradcom zawodowym, a także przedstawicielom szkół wyższych, sektora pozarządowego, instytucji szkoleniowych i zrzeszeniom pracodawców.

 

PREZENTACJE W STREFIE PARTNERA

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – co to jest i dlaczego jest potrzebny?
Kiedy? 17 października, godz. 11.00-11.30
Co zaprezentujemy?

Celem prezentacji jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK), który jest budowany w Polsce od 2016 roku.

 • krótko opowiemy o przesłankach do wprowadzenia ZSK oraz jego głównych założeniach;
 • wyjaśnimy czym są kwalifikacje – w jaki sposób można je zdobywać i jak można je potwierdzać w Polsce oraz jaka jest w tym rola Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
 • przedstawimy korzyści z ZSK dla różnych grup odbiorców, tak aby zachęcić do udziału w warsztacie oraz w dłuższej perspektywie do włączenia się do jego współtworzenia i korzystania z systemu;
 • określimy również rolę Instytutu Badań Edukacyjnych we wdrażaniu i rozwoju ZSK.
Prowadzi: Nina Baczyńska – ekspert merytoryczny ds. ZSK, w Instytucie Badań Edukacyjnych zajmuje się opisywaniem kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Poprzednio pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie zajmowała się budowaniem w modelu partnerskim strategii rozwoju m.st. Warszawy, w której duży nacisk położono na kwestie wspierania uczenia się przez całe życie. Współpracowała w realizacji badań z zakresu innowacyjności, współtworzyła analizy diagnostyczne, uczestniczyła w formułowaniu celów i budowaniu systemów wdrażania dokumentów strategicznych na różnych poziomach samorządu terytorialnego. Brała udział w licznych projektach ewaluujących polityki publiczne, w tym programy operacyjne.
Jakie nowe możliwości daje ZSK osobom zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji?
Kiedy? 18 października, godz. 10.00 – 11.00
Co zaprezentujemy?

Podczas prezentacji uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:

 • jaki jest współczesny rynek pracy?
 • jaki będzie rynek pracy za kilka/kilkanaście lat?
 • na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowie Zintegrowany System Kwalifikacji?
 • dlaczego powinniśmy być „elastyczni” na rynku pracy?
 • czym różni się kwalifikacja rynkowa od kwalifikacji zawodowej funkcjonującej w systemie oświaty?
 • jakie są możliwości rozwoju zawodowego daje ZSK?
Prowadzi: Ewa Frołow – trener/coach. Od 2010 roku związana z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.  Pedagog – ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, trener biznesu – absolwentka Szkoły Trenerów  Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys w Krakowie, coach – Międzynarodowe Studia Coachingu, mediator sądowy, doradca metodyczny w obszarze wychowania i opieki, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy. Doświadczony nauczyciel, dyrektor i wicedyrektor szkół publicznych  i niepublicznych różnych etapów edukacji. Trener współpracujący głównie z sektorem edukacji (dorośli  i młodzież).

 

WARSZTATY W STREFIE PARTNERA

Ścieżki zawodowe w ujęciu ZSK
Kiedy? 17 października, godz. 11.30 – 12.30
Co zaprezentujemy?

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z nowościami, które pojawiają się na rynku pracy i w edukacji.

Gromadzenie różnorodnych kwalifikacji, czasami o wzajemnym podłożu – to wyzwanie dla każdego człowieka, jak również organizacji.  Tak różnorodnych rozwiązań jeszcze w Polsce nie było, a teraz powstają na naszych oczach, zaś my – odbiorcy sami możemy współtworzyć możliwości nowego, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Warsztat:

 • porusza tematykę różnych kwalifikacji, a szczególnie rynkowych, które są odpowiedzią na aktualne potrzeby zarówno pracowników,  pracodawców i osób uczących się;
 • wskazuje ideę systemu, którą jest integracja kwalifikacji, a przez to możliwość porównania  ich między sobą. Uczestnik analizując zasoby ZSK i ZRK zostanie wprowadzony w liczne zagadnienia, i samodzielnie skonstruuje swoją ścieżkę zawodową w nowym wymiarze.
Prowadzi: dr Kamila Pawłowska – od 2013 roku pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie, trener ZRK. Tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii (specjalność psychologia pracy i zarządzania) uzyskała w 2011r . na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również socjologiem (UAM w Poznaniu), doradcą zawodowym, posiada wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania projektami społecznymi w IRP, jak również trenerem. Osiągnęła wyróżnienia z zakresu wprowadzania innowacyjnych zmian w zakresie aktywizacji zawodowej osób dorosłych. Obecnie zgłębia tematykę „elastycznych zachowań” i w tym nurcie prowadzi seminaria w IBE, liczne szkolenia czy też wykłady dla studentów.
Najpierw masa, później forma – różne drogi zdobywania kwalifikacji
Kiedy? 18 października, godz. 11.30 – 12.15
Co zaprezentujemy?

Celem warsztatu jest zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, które będą uwzględniać możliwości wynikające z wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Po spotkaniu uczeń:

 • rozumie pojęcia: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne,
 • zna różnice między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalnym uczeniem się,
 • rozumie, że istnieje wiele możliwości dojścia do kwalifikacji.
Prowadzą: Ewa Frołow, Barbara Lebedowicz

 

KONSULTACJE W STREFIE PARTNERA

Podczas konsultacji będzie można porozmawiać z ekspertami m.in. o tym:

 • jaki jest główny cel Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z punktu widzenia jego użytkowników (przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej, uczniów, pracowników, pracodawców, instytucji szkolących)?
 • jakie są korzyści wynikające z włączenia się do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji?
 • w jaki sposób można zaangażować się we wdrażanie systemu?
Kiedy? 17 października, godz. 12.30 – 15.00
Eksperci prowadzący: Nina Baczyńska, dr Kamila Pawłowska
Kiedy? 18 października, godz. 09.00 – 10.00
18 października, godz. 13.15 – 14.30
Eksperci prowadzący: Ewa Frołow, Barbara Lebedowicz, Dobrochna Lama, Piotr Cieśliński

 

Print Form