Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu 2018/10/02

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd i Marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje. Urząd Marszałkowski zapewnia skuteczną realizację zadań przypisanych Marszałkowi, Zarządowi oraz Sejmikowi województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie Mazowsza.

Do zadań Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu należą działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz realizacja programów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie Mazowsza, sprawy związane z prowadzeniem przez Województwo Mazowieckie szkół oraz placówek regionalnych i ponadregionalnych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, sprawy związane z prowadzeniem przedsięwzięć wspierających szkolnictwo ogólne i zawodowe.

Departament kładzie szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Mazowsza, realizując projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”. Celem projektów jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadały one na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i wyzwań gospodarki. Uczniowie dzięki udziałowi w projektach uczestniczą w płatnych stażach i praktykach, zajęciach pozaszkolnych, szkoleniach, kursach zawodowych, językowych, kwalifikacyjnych oraz doskonalących.

Dzięki projektowi „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” zorganizowane zostanie wsparcie dla nauczycieli zawodów i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy. Realizacja projektów wspiera nie tylko uczniów oraz nauczycieli, ale również przyczynia się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe (stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce) na atrakcyjne placówki, dla uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Więcej na stronie: www.mazovia.pl.

 

DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM NA 9. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

zaprezentuje:

projekty realizowane przez Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” oraz „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” w ramach RPO WM,

pracownicy Biura będą udzielać konsultacji dotyczących udziału w projektach oraz formach wsparcia dla uczniów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którymi dysponuje Departament Edukacji Publicznej i Sportu,

spotkania informacyjne skierowane do przyszłych i obecnych uczniów szkół zawodowych, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół oraz dyrektorów;

poza ulotkami informacyjnymi będą dostępne gadżety promujące projekty

Ponadto zaprezentowane zostaną umiejętności oraz efekty prac uczniów szkół zawodowych, którzy zostali objęci wsparciem w ramach ww. projektów.

Uczniowie w czasie 9. Forum Rozwoju Mazowsza:

 • będą wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne zgodne z ich kierunkiem rozwoju zawodowego (technik usług kosmetycznych, technik masażysta),
 • zaprezentują techniki wykonania kremów do ciała, a także przeprowadzą doświadczenia chemiczne,
 • zaprezentują pokaz pierwszej pomocy, dokonają pomiarów ciśnienia i poziomu cukru,
 • dodatkową atrakcją będzie badanie ortoptyczne wzroku u dzieci,
 • uczniowie kształcący się w kierunku technik technologii drewna, stolarz, cieśla, dekarz przedstawią wcześniej wykonane prace – drewnianą replikę motocyklu/roweru.
 • OEIiZK przedstawi roboty sterowane przez interfejs,
 • zostaną też wyświetlone najciekawsze prezentacje uczniów biorących udział w poprzednich edycjach projektu „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” m.in. projekt E-SENIOR – projekt aplikacji komputerowej, ułatwiającej starszym ludziom korzystanie z systemu operacyjnego Windows, Modelowanie i druk 3D, jako sposób wytwarzania części mechatronicznych, tworzenie nowych funkcjonalności w oprogramowaniu bezzałogowych statków powietrznych.

W debacie „Edukacja przyszłości” weźmie udział ekspert z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

WARSZTATY  i PREZENTACJE W STREFIE PARTNERA

Szczegółowe informacje o warsztatach i prezentacjach prezentujemy tu

Poniżej skrócony wykaz aktywności przygotowanych przez:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawiezobacz szczegóły warsztatów i prezentacji

 • “OZOBOT – potrafię, rozumiem, stwarzam”;
 • “Micro:bit”;
 • Pokaz aplikacji mobilnych wspierających edukację o kulturze i regionie;
 • “Fascynujące doświadczenie przyrodnicze” ;
 • “Ofiice Lens i praca w chmurze”;

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawiezobacz szczegóły warsztatów, zabiegów i prezentacji

 • Warsztat “W praktyce chemia jest fajna”
 • Warsztat własnoręcznego przygotowywania kremów
 • Zabiegi masażu karku i dłoni

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawiezobacz szczegóły warsztatów, pokazów i zabiegów

 • Pokaz “Makijaż – zrób to perfekcyjnie sam”
 • Pokaz i nauka pierwszej pomocy
 • Badanie poziomu cukru i ciśnienia tętniczego
 • Badanie ortoptyczne – badanie wzroku u dzieci

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

Ponadto w strefie:

 • Wystawa: Prezentacja wag szalkowych i innych rekwizytów używanych w kosmetologii we wcześniejszych latach

 

Print Form