Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Artur Jerzy Badyda 2018/10/12

Doktor habilitowany nauk technicznych, Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej

Artur Jerzy BADYDA (ur. 1978) – doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej, od 2010 r. kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska.

Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki, jak również powszechną edukacją ekologiczną, w szczególności w obszarze skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska.

Obecnie m.in. członek rady naukowej czasopisma Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine (od 2015) i czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science (od 2013), redaktor statystyczny w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowa (od 2011) i redaktor naczelny czasopisma naukowego Challenges of modern technology (od 2010). Jest członkiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2010), prezesem Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (od 2010) i przewodniczącym Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej (od 2008). Działa w towarzystwach naukowych i branżowych, będąc obecnie członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (od 2014), ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2012) i członkiem European Respiratory Society (od 2011). Członek licznych grup doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych.

 

Artur Jerzy BADYDA (1978) – doctor of science, associate professor, head of the department (since 2016) in the Department of Informatics and Environment Quality Research of Warsaw University of Technology, since 2010 head of the Laboratory of Environment Quality Research.

His scientific interests are closely related to environmental determinants of health, health impact assessment, with particular emphasis on the influence of ambient air pollution on the environment and human health. Professional interests are focused on issues related to environmental protection management, air quality monitoring, broadly defined environmental protection, environmental impact assessment of large infrastructure and industrial investments and energy efficiency as well as common ecological education, especially in the area of health effects of exposure to air pollution. He also deals with problems of public consultation in the field of infrastructure investments. Former advisor to the Minister of Environment of the Republic of Poland.

Currently among others: member of the scientific board of the journal Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine (since 2015) and the journal Complementary and alternative medicine in science (since 2013), statistical editor in The Polish journal of sports medicine (since 2011), editor-in-chief of the journal Challenges of modern technology (since 2010). He is the member of the National Commission for Environmental Impact Assessment (since 2010), President of the Foundation for Young Scientists (since 2010), Chairman of The Central Youth Commission in Polish Federation of Engineering Associations – NOT (since 2008). He works in scientific and professional societies being the member of Polish Society of Environmental Medicine (since 2014), expert on environmental determinants of health in the Polish Federation of Asthma, Allergy and COPD Patients’ Associations (since 2013), member of The Polish Association of Cleaner Production (since 2012), member of the Polish Society of Lung Diseases (since 2012) and member of the European Respiratory Society (since 2011). Member of numerous advisory groups in the public sector and commercial enterprises.

 

Zapraszamy do udziału!

Udział w Forum Rozwoju Mazowsza jest bezpłatny. Zapisz się już dziś!

[vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][/vc_row_inner][edgtf_button size=”” type=”” target=”_blank” icon_pack=”” font_weight=”400″ text=”PROGRAM 17 PAŹDZIERNIKA” link=”http://forumrozwojumazowsza.pl/17-pazdziernika/”]

[vc_column_text][/vc_column_text][edgtf_button size=”” type=”” target=”_blank” icon_pack=”” font_weight=”400″ text=”PROGRAM 18 PAŹDZIERNIKA” link=”http://forumrozwojumazowsza.pl/18-pazdziernika/”][vc_row_inner content_width=”grid”][vc_column_inner][vc_column_text][/vc_column_text][vc_row_inner content_width=”grid” content_aligment=”center” css=”.vc_custom_1506511119101{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][/vc_row_inner][vc_column_inner][/vc_column_inner][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Print Form