Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oficjalnie otwarty! 2022/12/07

2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła nowy program dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Co to oznacza dla regionu? Ponad 2 mld euro z UE, które pozwolą w kolejnych latach zrealizować wiele potrzebnych dla mieszkańców projektów i inwestycji. Pierwszego dnia Forum Rozwoju Mazowsza odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, marszałka województwa mazowieckiego oraz dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Grafika przedstawia napis Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 zatwierdzony przez Komisję Europejską. W tle flaga Unii Europejskiej – niebieska z żółtymi gwiazdkami.

 

Negocjacje programu regionalnego dobiegły końca. 2 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła założenia unijnego wsparcia dla Mazowsza otwierając tym samym kolejny rozdział w rozwoju regionu. Ogłoszenie konkursów planowane jest już w pierwszym kwartale 2023 roku. Podstawową różnicą w stosunku do obecnego programu są oddzielne pule środków dla lepiej rozwiniętego Regionu Warszawskiego stołecznego (501 mln euro) oraz słabiej rozwiniętego obszaru Mazowieckiego Regionalnego (ponad 1,5 mld euro). Tak ukierunkowane wsparcie pozwoli na zwiększanie spójności terytorialnej, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu potencjałów województwa.

 

 

 

Różnorodność potrzeb i obszarów wsparcia

Z pomocy z Unii Europejskiej skorzystają samorządy, ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, uczelnie i instytuty badawcze, a także organizacje pozarządowe. Duży nacisk położony zostanie na działania na rzecz środowiska i ograniczania zmian klimatu, a także cyfryzacji. Wsparcie ukierunkowane zostanie na zwiększanie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu, czy też rozwój opieki zdrowotnej. Po latach będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, czy też turystyki. Pomoc zyskają także osoby najbardziej potrzebujące – osoby starsze,z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, czy migranci. A to tylko przykłady działań możliwych do dofinansowania.

 

Priorytety programu FEM 2021-2027

 • Priorytet I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza (223,7 mln euro)dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek, infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażania innowacji, rozwoju klastrów, inkubacji przedsiębiorstw, wprowadzania nowych modeli biznesowych, informatyzacji i rozwoju usług elektronicznych.
 • Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza (390,8 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, kontroli jakości powietrza, kompleksowego monitorowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sprzętu do zarządzania klęskami i katastrofami, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zarządzania sieciami wodociągowymi, gospodarki odpadami, ochrony parków krajobrazowych.
 • Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu (245 mln euro) – wsparcie m.in. infrastruktury rowerowej i pieszej, ekologicznego transportu publicznego, przebudowy infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.
 • Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza (222 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg, zakupu i modernizacji taboru, węzłów transportowych.
 • Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu (188,6 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: infrastruktury dla potrzeb edukacji ogólnej, edukacji zawodowej, usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, rozwoju międzysektorowej współpracy
  w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych, turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych.
 • Priorytet VI  Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza (151,1 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian, wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu telepracy.
 • Priorytet VII  Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu (195,9 mln euro) – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: edukacji przedszkolnej, rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, kształcenia zawodowego, edukacji włączającej (m.in. dla migrantów), usług rozwojowych dla dorosłych, wsparcia lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia dorosłych.
 • Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług   społecznych
  i zdrowotnych na Mazowszu (219,5 mln euro)
  – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo, działań w ramach podmiotów integracji społecznej, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju usług w społecznościach lokalnych, programów zdrowotnych, usług na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcia osób dotkniętych przemocą, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, integracji migrantów.
 • Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim (175,7 mln euro) -dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Print Form

Galeria zdjęć