Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Liczy się nie tylko zysk, czyli rzecz o przedsiębiorczości społecznej 2016/12/11

Oprócz przedsiębiorstw nastawionych na maksymalizację zysków, jest cały sektor ekonomii społecznej który również przyczynia się do rozwoju regionu. Jak wspierać powstawanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej? O tym rozmawiała Karolina Cyran-Juraszek Ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Piotrem Stronkowskim Ewaluatorem i Konsultantem w obszarze rynku pracy, edukacji i integracji społecznej, Magdaleną Huszczą Pierwszą Wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Agnieszką Waszkiewicz Koordynatorem Zespołu Finansowania Ekonomii Społecznej w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Małgorzatą Dębecką reprezentującą Spółdzielnię Socjalną „Pogłos”.

Prowadzenie działalności nie zawsze idzie w parze z chęcią maksymalizacji zysków. Czasem liczy się coś zupełnie innego – świadomość sensu tego, co się robi, chęć bycia potrzebnym i poczucie zakorzenienia w społeczności lokalnej. To tylko niektóre powody angażowania się w działalność podmiotów ekonomii społecznej, takich jak przedsiębiorstwa społeczne, centra i kluby integracji społecznej, czy organizacje pozarządowe. Przedmiot działalności może być różny, tak jak różne są potrzeby osób do których kierujemy wsparcie. Ekonomia społeczna stanowi odpowiedź nie tylko na wyzwania rynku pracy, ale też przestrzeń do rozwijania zainteresowań. Bardzo dobrym tego przykładem jest powstała w tym roku warszawska Spółdzielnia Socjalna „Pogłos”, którą założyła grupa inicjatywna stworzona z młodych osób działających w branży eventowej. – Chcieliśmy prowadzić klub muzyczny na odpowiednim poziomie, a jednocześnie mieć szansę na umowę o pracę. Formuła spółdzielni stanowiła więc dla nas połączenie misji z bezpieczeństwem zatrudnienia – powiedziała Małgorzata Dębecka.

Co charakteryzuje sektor ekonomii społecznej? Wbrew pozorom – zdecydowany nacisk na osiąganie efektów. Podstawową kwestią jest tu ilość utworzonych miejsc pracy dla osób wykluczonych. Zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej planowane jest osiągnięcie zatrudnienia na poziomie 35 tys. osób w 2020 roku, na co zwróciła uwagę Karolina Cyran-Juraszek Ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Piotr Stronkowski Ewaluator i Konsultant w obszarze rynku pracy, edukacji i integracji społecznej podkreślił, że mamy obecnie ok. 50 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które pozytywnie przeszły akredytację. Ośrodki te mają za zadanie wspierać powstawanie, rozwój i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wsparcie w rozwoju sektora stanowią na pewno fundusze dostępne na poziomie regionalnym i krajowym. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zarezerwowano ponad 35 mln zł. Fundusze unijne zasiliły już działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jednym z nich jest ośrodek prowadzony wspólnie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, który odpowiada za obszar Warszawy i okolicznych powiatów. – Świadczymy wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, które chcą tworzyć miejsca pracy dla osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych społecznie. Pomagamy grupom inicjatywnym, które zmierzają do założenia przedsiębiorstw społecznych. Wspieramy też lokalnych liderów. Nasze działania obejmują diagnozę potrzeb, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia obejmującej doradztwo i szkolenia. W efekcie powstaje biznes plan, w którego wdrażaniu również pomagamy, za pomocą instrumentów finansowych – powiedziała Magdalena Huszcza Pierwsza Wiceprezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Przedsiębiorstwo społeczne lub grupa inicjatywna może liczyć na dotację w wysokości średnio 15 tys. zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

Oprócz dotacji, wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej stanowią instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki i poręczenia. – Pod koniec stycznia powinny być już uruchomione pożyczki w wysokości do 100 tys. zł na start działalności, natomiast w przypadku podmiotów działających powyżej 12 miesięcy – do 500 tys. zł. Z instrumentów finansowych skorzystają m.in. przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia – powiedziała Agnieszka Waszkiewicz Koordynator Zespołu Finansowania Ekonomii Społecznej w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. Co ważne, oprocentowanie pożyczek będzie bardziej preferencyjne w przypadku utworzenia miejsc pracy, co podkreśla nacisk na efektywność podejmowanych działań.

Jak fundusze unijne wspierają ekonomię społeczną na Mazowszu?
Na wsparcie sektora ekonomii społecznej zaplanowane jest ponad 35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki te zainwestowane zostaną m.in. w inkubację i rozwój podmiotów ekonomii społecznej, a także tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Print Form