Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
test
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Aktualności

Dokąd po fundusze na innowacje? 2017/11/23

Czy mój pomysł jest innowacyjny? Gdzie szukać finansowania? Z tymi pytaniami mierzy się wielu przedsiębiorców. I o tym podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza rozmawiali Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, Marek Palka Koordynator ds. transportu i inżynierii mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. Debatę poprowadził Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wystarczy dobry pomysł i innowacyjny produkt ląduje na rynku? Niezupełnie. Od pomysłu do wdrożenia innowacji  jest trochę dłuższa droga. A jednym z pytań na które przedsiębiorca musi znaleźć odpowiedź jest pytanie o źródło finansowania. W tym pomocne są fundusze unijne, ale nie tylko. – Jako najbogatszy region zostaliśmy włączeni do puli regionów lepiej rozwiniętych, co spowodowało inne ukierunkowanie środków. Nastawienie regionalnego programu jest takie, że znaczna część środków jest przeznaczona na finansowanie badań i rozwoju, ale też wsparcia przedsiębiorczości – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przedsiębiorcy z Mazowsza mogą ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na m.in. opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek, rozwój firmowych działów B+R, jak i specjalistyczne doradztwo w transferze technologii. To jednak nie wszystkie możliwości. – Mamy pulę pożyczek ze środków własnych, które nazywamy pożyczkami innowacyjnymi. One są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Są to pożyczki, które nie są na dużo lepszych warunkach udzielane niż pożyczki bankowe, ale za to można uzyskać lepsze zabezpieczenia. Mamy również środki europejskie. Sieć otwartych innowacji to nasz pilotażowy projekt na transfer technologii dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. I ostatnia możliwość to wejścia kapitałowe – powiedział Bartosz Sokoliński Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Duże możliwości finansowania inwestycji biznesowych dają programy dostępne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Programy strategiczne finansowane są ze środków krajowych. Wpisują się w narodową strategię danego obszaru, na przykład TECHMATSTRATEG. Mamy programy sektorowe ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które finansują projekty z zagadnień badawczych opracowanych wraz z sektorem. Mamy również programy horyzontalne, gdzie przedsiębiorcy którzy chcą wziąć udział muszą wpisywać się w krajowe inteligentne specjalizacje – powiedział Marek Palka Koordynator ds. transportu i inżynierii mechanicznej. Wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o unijne dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 dedykowanego badaniom i innowacjom stanowi Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.  – Program Horyzont 2020 jest programem, gdzie nie ma przypisanych kwot dla regionów, ani kraju. Tam trzeba po prostu aplikować w dobrych konsorcjach i wygrywać – powiedział Zygmunt Krasiński Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Uczestnictwo w Horyzont 2020 jest wyłączone z zasad pomocy publicznej. Można uzyskać też wysokie dofinansowanie projektów, nawet do 100 procent dla przemysłu. Oprócz bezzwrotnych dotacji przedsiębiorcy mogą korzystać z instrumentów finansowych, na przykład pożyczek. Tym obszarem w programach unijnych takich jak Horyzont 2020, COSME, Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, czy Kreatywna Europa zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE – To jest kredyt, leasing, pożyczka, poręczenie, także finansowanie kapitałowe, natomiast dzięki unijnemu wsparciu dostępne na lepszych warunkach niż rynkowe – powiedział Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych.

O czym trzeba pamiętać?

Innowacją może być nie tylko produkt, ale też usługa, czy proces. Często zdarza się, że przedsiębiorcy nie wiedzą, że ich pomysły są innowacyjne, dlatego warto rozmawiać z instytucjami finansującymi inwestycje o możliwościach wsparcia. Zdarza się, że przedsiębiorcy błędnie rozumieją podział projektów badawczo-rozwojowych na badania przemysłowe i prace rozwojowe. – Bardzo często mylą te etapy i później są nieporozumienia ze względu na to, że przy budowie projektu należy wziąć pod uwagę już aspekt finansowy, czyli budżet, który będzie później rozliczany. W związku z tym, że badania przemysłowe i prace rozwojowe mają inną intensywność dofinansowania bardzo często jest tak, że ten budżet się nie do końca przedsiębiorcy spina – powiedział Marek Palka z NCBR. Planując projekt koniecznie trzeba zastanowić się, czy możliwe będzie wdrożenie naszego pomysłu na rynek, ale też czy to będzie opłacalne.

Zapraszamy do wysłuchania całej debaty:

Kolejne relacje i materiały już wkrótce.
Zapraszamy do śledzenia strony oraz oraz profilu w
mediach społecznościowych.

 

Jak fundusze unijne wspierają innowacyjność biznesu?

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze na opracowanie i wdrażanie innowacji, firmowe zaplecze badawczo-rozwojowe, specjalistyczne doradztwo, ale też umiędzynarodowienie działalności. Do 4 grudnia trwa konkurs o dofinansowanie tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Fundusze zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie potrzebne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami. Już na etapie składania wniosku należy przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych, czyli tzw. agendę badawczą pokazującą jak wykorzystany zostanie zakupiony sprzęt. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o fundusze na eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). Na złożenie wniosku mają czas do 10 stycznia. Finansowanie obejmie koszty dotyczące m.in. odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, zlecenia prac merytorycznych instytucji naukowej, czy zakupu niezbędnych materiałów, np. surowców, półproduktów. Więcej informacji na www.funduszedlamazowsza.eu.

O Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych. Ósma edycja wydarzenia odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych uczestniczyło 2 tys. osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Forum współtworzyło ponad 80 prelegentów i przeszło 60 wystawców reprezentujących samorządy, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Były to dwa dni pełne wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do realizacji projektów miejskich, biznesowych i edukacyjno-społecznych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 

 

Print Form