Przejdź do menu
Logotypy od lewej do prawej: Fundusze Eropejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejskie Fundusze Sktrukturalne i Inwestycyjne
Włącz podkreślenie linków Wyłącz podkreślenie linków
Odwiedź nas również na: Instagram "Fundusze UE dla Mazowsza Facebook "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" YouTube "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Twitter "Fundusze Europejskie dla Mazowsza" Linkedin "MJWPU"

Prelegenci

Arkadiusz Szpakowski

Zastępca Dyrektora Oddziału, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ur. 1978 r. w Legnicy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

doktorant na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

 

od 2006 roku w Instytucie Metali Nieżelaznych (od 1.04.2019.: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy)

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Handlu

Zastępca Dyrektora Oddziału

Lider Obszaru Rozwoju

Pełnomocnik ds. Systemu Jakości

 

Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadami i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego RP

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Członek Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej

Ekspert Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych COST (European Cooperation in Science and Technology)

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Członek Grupy Roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji KIS-7: Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

Lider zespołu zadaniowego ds. przygotowania rekomendacji zmian w Prawie zamówień publicznych

 

Kierownik projektu POIR.01.01.01-00-1306/20-00 pt. „Technologia odzysku molibdenu oraz metali towarzyszących z zużytych katalizatorów molibdenowych”

Kierownik projektu POIR.01.01.01-00-1300/20-00 pt. „Proekologiczna technologia witryfikacji żużla poołowiowego poprzez intensyfikację pracy krótkiego pieca obrotowego (KPO) wraz z układem kondycjonowania pyłów i gazów procesowych”

Print Form