6. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Najlepsze w historii – w zgodnej opinii organizatorów oraz uczestników – Forum Rozwoju Mazowsza dobiegło końca. 6 edycja przyciągnęła na stadion PGE Narodowy w Warszawie prawie 2000 uczestników. Na trzech scenach odbyło się ponad 60 debat, prelekcji oraz warsztatów poruszających wiele istotnych tematów w kontekście dalszego rozwoju Mazowsza.

Bez wątpienia było to największe wydarzenie konferencyjne, dotyczące wyzwań, jakie stoją przed regionem w kontekście nowej perspektywy unijnej. Chcemy ją wykorzystać efektywnie, szczególnie w obszarze transferu technologii. Musimy budować wzajemne zaufanie między wszystkimi uczestnikami tego procesu, tj. środowiskiem administracji, nauki i biznesu. Ponownie udało nam się spotkać w tak dużym gronie. Padały deklaracje, że forma wydarzenia pozwoliła na nawiązanie cennych kontaktów, które w przyszłości będą mogły skutkować kolejnymi, ciekawymi przedsięwzięciami – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, będącej organizatorem Forum.

 

Mazowsze dysponuje potężnym, wielomiliardowym budżetem ze środków europejskich, z których na rynek i rozwój przedsiębiorczości przeznaczone zostanie aż 23% alokacji programu, czyli 491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk położony zostanie na urynkowienie prac badawczo-rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie przedsiębiorstw w tych obszarach i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w firmach. Właśnie ze względu na tak znaczącą koncentrację środków w obszarze innowacyjności, najwięcej debat tegorocznej edycji Forum poświęcono omawianiu zasad współpracy między sektorem biznesu – dużymi korporacjami, firmami przemysłowymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a sektorem nauki – placówkami edukacyjnymi, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

Istnieje niewiele miejsc oraz momentów, w których można jednocześnie spotkać przedstawicieli tak wielu branż i specjalizacji – twierdzi prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, będącej partnerem naukowym Forum. I dodaje: – Mazowsze jest regionem, w którym skupiony jest ogromny potencjał intelektualny: studiuje tutaj około 300 tys. studentów, wiele osób pracuje na stanowiskach koncepcyjnych, w biurach projektów czy placówkach badawczo-rozwojowych. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujemy miejsca, w którym możemy się spotykać i wymieniać poglądami.

Ze względu na potrzebę zorganizowania platformy współpracy między nauką i biznesem a także na nową perspektywę unijną, tegoroczna edycja Forum dedykowana była szeroko pojętej innowacyjności.

Tylko nieliczne innowacje mają szanse odnieść rynkowy sukces. Jednak w dłuższej perspektywie większe ryzyko ponoszą przedsiębiorstwa, które nie decydują się na ich wprowadzanie. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie zasad współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi nowatorskie rozwiązania – zauważa Magdalena Jackowska-Rejman, prezes techBrainers, partnera programowego Forum. – Dlatego też podczas Forum rozmawialiśmy m.in. o realizacji zasad open innovation, skutecznych narzędziach klastrowych pozwalających budować przewagę konkurencyjną firm i regionów czy różnych modelach pozyskiwania nowych rozwiązań dzięki akceleracji startupów. Tegoroczne Forum dostarczyło wszystkim uczestnikom solidną dawkę wiedzy na temat rozwoju dzięki innowacjom i nowym technologiom.

Przedstawiciele największych korporacji, ale także nowoczesnych małych i średnich przedsiębiorstw z uwagą przyglądali się najciekawszym rozwiązaniom, podnoszącym efektywność prac badawczo-rozwojowych w biznesie, prezentowanym przez ekspertów i praktyków z Polski oraz zagranicy. Nie zabrakło też konkretnych pytań i odpowiedzi z obszaru finansowania innowacji i priorytetów polityki energetycznej, klastrowej czy zwiększenia udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych i ogólnie publiczno-prywatnych. Prezentacje zawierały diagnozy dotyczące e-administracji Mazowsza, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie oraz tego, kto tak naprawdę czuwa nad bezpieczeństwem systemów informatycznych w administracji publicznej. Dyskusje definiowały pozycję samorządów w kreowaniu popytu na usługi telekomunikacyjne, a także rolę operatorów komercyjnych w kontekście budowy brakującej infrastruktury. Prezydenci miast przekonywali także, że polskie miasta opierając się na ideologii smart city mogą być zrównoważone i inteligentne. Kolejne dyskusje dotyczyły rozwoju zasobów ludzkich, inwestycji w obszar ekonomii społecznej, kreatywnej edukacji i kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy. Forum było też okazją do przeglądu informacji o dostępnych dotacjach na transfer technologii, bonach na innowacje czy bankowości jutra. Omawiano też rolę designu w strategii biznesowej, kosmiczne technologie przyszłości oraz tworzenie w regionie kampusów innowacji, które staną się miejscem spajającym potencjał naukowy regionu z doświadczeniem biznesu.

Pierwszy na Mazowszu Kampus+ powstaje w oparciu o infrastrukturę Politechniki Warszawskiej, jednak podczas Forum chęć tworzenia kampusów innowacji wyrazili także rektorzy innych wiodących w regionie uczelni, a idea spotkała się zainteresowaniem także ze strony biznesu i władz samorządowych  – relacjonuje Łukasz Madej, prezes fundacji Kreatywne Mazowsze – To napawa nadzieją na stworzenie kompleksowego ekosystemu innowacji, który może okazać się lewarem dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Organizatorem wydarzenia była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – instytucja od 2007 roku organizująca konkursy dla przedsiębiorców i samorządów w ramach programów europejskich dla regionu – a partnerami: Politechnika Warszawska, fundacja Kreatywne Mazowsze oraz firma techBrainers.

Forum Rozwoju Mazowsza organizowane jest już od sześciu lat i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed stołecznym regionem w kontekście przyjętych programów unijnych.  Co roku w konferencji uczestniczą przedstawiciele administracji samorządowej i  biznesu. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania unijnych dotacji w województwie, z udziałem krajowych i zagranicznych ekspertów. 6 Forum Rozwoju Mazowsza odbyło się w dniach 7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

SPRAWDŹ PROGRAM 6. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

*    *    *

W WYDARZENIU UDZIAŁ WZIĘLI M.IN.:

Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

35 lat, płocczanin, absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku.
W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych pracował przy. M.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.Po zakończonych studiach – w 2007 roku – związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu (w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.

Od 2011 roku Jacek Terebus był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ul. Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki. Jacek Terebus kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT – w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.

Zofia Dembska

Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia oraz podyplomowych studiów menedżerskich dla administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej zajmuje się oświatą, kolejno pełniąc funkcję dyrektora szkoły medycznej, starszego wizytatora do spraw szkół medycznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Od 1999 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  w Warszawie w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu pełniła funkcję głównego specjalisty, kierownika wydziału, a od 2007 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. oświaty oraz ds. projektów unijnych w oświacie.

Zarządza projektami edukacyjnymi w oświacie realizowanymi przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, które cieszą się dużym uznaniem. W 2015 r. projekt „Regionalny program stypendialny  dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014”, organizowanym przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju otrzymał specjalne wyróżnienie uzyskując tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”.

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

W latach 2008-2012 był prorektorem Uniwersytetu ds. rozwoju i polityki finansowej. W tym czasie odpowiadał m.in. za budowę dwóch ważnych inwestycji uczelni – Centrum Nowych Technologii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Wcześniej pełnił m.in. funkcję prodziekana Wydziału Chemii.

Do głównych zainteresowań badawczych profesora należą: chemia nieorganiczna i fizyczna, w szczególności badanie złożonych zjawisk transportu w układach elektrochemicznych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii. Doktoryzował się na University of Twente w Holandii. W 2005 r. uzyskał na UW stopień doktora habilitowanego. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora.

Prof. Marcin Pałys jest członkiem International Society of Electrochemistry. Rektor UW jest także przewodniczącym rady naukowej Collegium Invisibile. Zasiada w kapitule nagród naukowych tygodnika „Polityka”.

Sebastian Seeling

Senior Consultant, BuroHappold Engineering Berlin

Sebastian Seeling dołączył do BuroHappold Engineering w Berlinie w 2012 roku jako starszy konsultant. Licencjonowany urbanista i planista regionalny (Berlin Chamber of Architecture) ze szczególnym uwzględnieniem planowania urbanistycznego i zintegrowanej strategii mobilności.

Od ponad dziesięciu lat zaangażowany jest w międzynarodowe projekty rozwoju miast i transportu zarówno w sektorze prywatnym jak i naukowym. Jako asystent profesora w Instytucie Planowania Miejskiego i Regionalnego na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, Sebastian wziął udział w badaniach w programie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych pt. ‘Young Cities Initiative’ prowadząc prace interdyscyplinarnego zespołu badaczy, urbanistów i projektantów opracowujących koncepcję zintegrowanego planowania urbanistycznego i mobilności. Sebastian jest autorem licznych artykułów w międzynarodowych publikacjach naukowych. Wykładał na konferencjach w Niemczech, USA, Chinach i na Bliskim Wschodzie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (ISOCARP) oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

W BuroHappold Engineering tworzy projekty rozwoju miast i transportu. Do portfolio jego projektów należą: BeMobility, masterplan YIHE Mobility w Chinach oraz Stacja Inicjatywy Przyszłości (Station of the Future Initiative) oraz koncepcja zrównoważonego dostarczania energii Nano Smart Grid dla Senatu w Berlinie.

Jan Cieśla

Associate, BuroHappold Engineering

Jan Cieśla w BuroHappold Engineering jest liderem zespołu ekspertów zajmujących się zrównoważonym projektowaniem, innowacyjnymi technologiami w budownictwie, a także procesem certyfikacji środowiskowej i energetycznej budynków metodą BREEAM oraz LEED. Akredytowany specjalista (BREEAM AP) i asesor BREEAM, posiada również kompetencje w zakresie BREEAM In-Use. Bogate doświadczenie w doradztwie projektowym w skali architektonicznej i urbanistycznej oraz inwestycji nieruchomościowych zdobył podczas pracy w Niemczech i w Polsce. Od niemal dziesięciu lat specjalizuje się w consultingu ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, certyfikacji BREEAM, analizy lokalizacji i projektu architektonicznego. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz zarządzania budownictwem, nieruchomościami i infrastrukturą na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze w Niemczech. Uzyskał doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof Kozlowski
Katarzyna Rybicka

Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Amplus Sp. z o.o. 

Odpowiedzialna za jeden z trzech pionów firmy. Główny zakres odpowiedzialności: Strategia firmy, projekty strategiczne i rozwojowe, Dział Jakości i Technologii Produkcji, Dział Alternatywnych Kanałów Sprzedaży,  Dział ds. Marketingu i Dział ds. Kadr.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

Dyrektor zarządzający, pion funduszy europejskich BGK

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz w Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiada za pion funduszy europejskich. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Departamentem Programów Europejskich i Departamentem Instrumentów Inżynierii Finansowych.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu europejskiego prawa samorządowego. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa ukraińskiego. Od 12 lat związana jest z tematyką funduszy Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w samorządzie – najpierw w Urzędzie Miasta Chełm jako pełnomocnik prezydenta ds. pozyskiwania funduszy pomocowych, następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i negocjacje z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W kwietniu 2008 roku została powołana przez prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie nadzorowała wykorzystanie środków UE na projekty transportowe. Tę samą funkcję pełniła w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w latach 2011-2013. Ostatnio koordynowała prace nad przygotowaniem do realizacji dużego projektu inwestycyjnego w województwie lubelskim.

Mirosława Miszkurka

Burmistrz Gminy Żelechów 

Posiada wykształcenie wyższe – ukończyła studia na Wydziale Melioracji Wodnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swojej karierze zawodowej pracowała w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Mińsku Mazowieckim, Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Sokołowie Podlaskim, Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolnych Oddział Garwolin, CWS sp. z o.o. w Warszawie, Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym „DOM” oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie w latach 2003 – 2006 była Kierownikiem Biura Powiatowego. Pełniła również funkcję Sołtysa Sołectwa Wola Żelechowska.
Pani Mirosława Miszkurka od 2009 roku jest Burmistrzem Żelechowa – Gminy miejsko-wiejskiej położonej w Powiecie Garwolińskim. Liczba ludności w Gminie Żelechów wynosi 8572 osoby, w tym na terenie miasta Żelechów mieszka 4148 osób, na terenach wiejskich 4424.

 

Maciej Traczyk

Maciej Traczyk, Premedia Director – Europe, RR Donnelley 

kulturoznawca, spędził kilka lat w Azji. Specjalista od wad odlewniczych aluminium i procesu kucia. Tłumacz języka japońskiego. Od wielu lat związany ze światem komunikacji. Zarządza zespołem Premedia przygotowującym content to publikacji w druku, internecie i mobile’u. Wciąż zgłębia umiejętności negocjacyjne dzięki trójce dzieci. Fanatyk kultury organizacji. 

Dariusz Dzirba 

Dariusz Dzirba, Dyrektor  Departamentu  Badań i Rozwoju, PGNiG SA

Doktor nauk technicznych,  absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej  specjalność automatyka i informatyka.

Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem gazowniczym i naftowym. Początkowo  jako pracownik   naukowy zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie  Nafty i Gazu. Od 1993 roku kierował Oddziałem Instytutu Nafty i Gazu w Warszawie. Autor i współautor około 60 publikacji, przeszło 100  prac wdrożeniowych i analiz. W 2008 rozpoczął pracę zawodową w PGNiG SA pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zakupów a następnie Dyrektora Biura Rozwoju. Od roku 2013 jest Dyrektorem  Departamentu  Badań i Rozwoju w PGNiG SA. Kieruje Konsorcjum Naukowo-Technicznym „Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego” realizującego jeden z największych polskich programów badawczych finansowanych przez NCBiR  – Blue Gas.

Radosław Bednarski

Prezes Zarządu, Spółka RYNEX w Płocku

Od 2011 roku Prezes Zarządu Spółki RYNEX w Płocku.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia Executive MBA organizowane przez GFKM przy współpracy z RSM Erasmus University.

Jarosław Zaroń

Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Ukończył Filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia: Zarządzanie oświatą, Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie oraz podyplomowe studia menedżerskie. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych DELTA. Członek zespołu „Budząca się szkoła”. Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Strategii Województwa Mazowieckiego i Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego w Płocku. Współtwórca koncepcji przekształcenia 7 placówek doskonalenia nauczycieli zlokalizowanych w byłych miastach wojewódzkich w Centrum, zatrudniające 170 pracowników etatowych oraz 500 trenerów zewnętrznych, tworzące innowacyjny, regionalny system wsparcia dla szkół i placówek edukacyjnych.

Koordynuje pracę kilkunastu zespołów problemowych, których zadaniem jest programowanie pracy placówki, tworzenie projektów, pomocy metodycznych oraz narzędzi diagnostycznych. Zarządzał czterema systemowymi projektami województwa mazowieckiego finansowanymi z PO KL o wartości 20 mln zł. Organizator wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, m.in. TOC w Warszawie i Płocku z udziałem przedstawicieli 15 krajów np. z Japonii, Filipin, USA, UK, Holandii, Singapuru. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W 2014 r. uzyskał tytuł Honorowy Profesor Oświaty.

Piotr Muszyński

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001, początkowo jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 – 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006 – 2008 Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, a od listopada 2009 Wiceprezes Zarządu TP ds. Operacyjnych.
Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, Wiceprezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT.
Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010 i 2011 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski

Prorektor ds. Rozwoju, Wojskowa Akademia Techniczna

W latach 1984-1989 studiował elektromechanikę i automatykę w WAT. Kierownik i założyciel Centrum Geomatyki Stosowanej. Inicjator powstania w WAT Lokalnego Centrum Analiz EUREF, a następnie Centrum Analiz EPN. Inspirator współpracy nauki z biznesem. Pomysłodawca powołania Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej oraz Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej. Współautor wyrównanie osnowy geodezyjnej II linii metra warszawskiego. Jego działalność naukowa podporządkowana jest głównie zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych do modelowania i wdrażania systemów przetwarzania geodanych w geodezji, geofizyce, geodynamice i bezpieczeństwu państwa. Jest autorem i współautorem ponad 100 oryginalnych prac twórczych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Członek z wyboru Komitetu Geodezji PAN, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Mateusz Halicki

Prezes Zarządu, Ecorys Polska 

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie zarządzania, finansowania innowacji i rozwoju. Prezes Zarządu ECORYS Polska – jednej z najstarszych firm doradczych na rynku europejskim, specjalizującej się w szeroko rozumianym konsultingu stanowiącym połączenie usług badawczych, analitycznych, strategicznych oraz komunikacyjnych. Pomysłodawca konsolidacji sektora medialno-kreatywnego w celu podniesienia jego konkurencyjności, inicjator pierwszego w Polsce klastra działającego w tym obszarze (Creative Communication Cluster)

Grzegorz Benedykciński

Burmistrz, Miasto Grodzisk Mazowiecki 

Od roku 1994 piastuje stanowisko Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Charyzmatyczny, otwarty na nowe wyzwania i pomysły. Swoją energią i pasją zaraził współpracowników i mieszkańców, a dzięki swej szczerości i prostolinijności zyskał sobie ich zaufanie i szacunek. Wkład i zaangażowanie w rozwój miasta są  niezaprzeczalne. To właśnie jego staraniom Grodzisk Mazowiecki zawdzięcza m.in. rozbudowę bazy sportowo-kulturalnej, modernizację placówek oświatowych, rozbudowę infrastruktury technicznej, a co najważniejsze pozyskanie dotacji unijnych i państwowych na realizację tych inwestycji. Od 2002 r., kiedy to pojawiła się możliwość pozyskania unijnych pieniędzy, przykładał dużą wagę do tej kwestii. W 2006 roku został Europejczykiem Roku, w latach 2010-2011 otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Roku, natomiast w 2012 r. tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”. W maju 2012 r. został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy został wyróżniony przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Studiów Wschodnich tytułem „Lidera Samorządu” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Gmina pod przewodnictwem Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego otrzymała szereg nagród i certyfikatów potwierdzających wysoki poziom zarządzania i właściwie obrany kierunek rozwoju.

Prof. dr hab. inż Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
Rektor Politechniki Warszawskiej

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 r., a w 1995 r. w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw.
Kierownik kilkunastu projektów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych realizowanych na Wydziale EiTI, w tym rozbudowy gmachu Wydziału (~150 mln PLN), kontraktor projektu „Education of Microtechnology”, TEMPUS PHARE S-JEP-11298/96 (1 mln USD), koordynator projektu badawczego zamawianego „Nowe Technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” (20 mln PLN) i wielu innych.
Współautor lub autor ponad 400 publikacji naukowych, 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.
Od 2012 rektor Politechniki Warszawskiej.

Joanna Wardzińska

Joanna Wardzińska

Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A., instytucji finansującej szeroko rozumiany sektor NGO . Doświadczony menadżer zarządzający wieloma projektami, wiceprzewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, członkini GECES – Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości Społecznej, członek Rady Małopolskiego Funduszu Poręczeń dla Ekonomii Społecznej. W latach 1996-2008 Wiceprezes banku BISE S.A., odpowiedzialna między innymi za rozwój finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Współpracująca z funduszem inwestycyjnym Coop-Est działającym w zakresie wspierania instytucji finansów zrównoważonych i alternatywnych w krajach tzw. nowej Europy Środkowej i Wschodniej.

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Ramowych UE;

Dyrektor, Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych  Związku Banków Polskich

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych  Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej oraz w Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Spójności (KUP) przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz członek Mazowieckiej Rady Innowacji przy Marszałku Województwa. Członek Zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. Od 2010r. Sekretarz Sekcji ZBP ds. Bankowości Spółdzielczej. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu). Od 2004 członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz samorządowych. W latach 1997-2005 mały przedsiębiorca. W latach 1999-2004 lider ruchu pozarządowego na rzecz wejścia Polski do UE oraz członek gremiów doradczych kluczowych w tym zakresie i czasie organów administracji publicznej (UKIE, MSZ, KPRP, Sejm RP). Ekspert w pracach parlamentarnych dedykowanych rynkowi finansowemu, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. Absolwent prawa (UMK w Toruniu), zarządzania finansami przedsiębiorstwa (SGH), europeistyki (Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta) oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych (w tym Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht) .

Robert Firmhofer

Dyrektor, Centrum Nauki Kopernik

Historyk filozofii. Współtwórca i dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Współtwórca
i organizator Pikniku Naukowego – największej w Europie plenerowej imprezy popularyzującej naukę. W latach 1994–2004 jako zastępca dyrektora Polskiego Radia BIS współtworzył edukacyjny program rozgłośni, a w latach 2004–2005 był redaktorem naczelnym tamtejszej Redakcji Popularyzacji Wiedzy.

Jest autorem popularnonaukowych audycji radiowych i publikacji prasowych. Od 2008 roku jest członkiem zarządu ECSITE – Europejskiego Stowarzyszenia Centrów i Muzeów Nauki, w latach 2011–2013 pełnił funkcję prezesa zarządu tej organizacji. Robert Firmhofer jest także członkiem Rady Upowszechniania Nauki PAN oraz Rady Programowej Festiwalu Nauki. Od lat zajmuje się nowoczesną komunikacją naukową. Jest ekspertem w grupach doradczych “Horizon 2020 Advisory Group for Social Challenge 6 ‘Europe in changing worlds”, “Human Brain Project’s Science Museum Advisory Group”, a także Zewnętrznej Rady Doradczej Samsung. Za wybitne osiągnięcia organizacyjne w dziedzinie nowoczesnej komunikacji naukowej w 1998 roku otrzymał prestiżową nagrodę im. Hugona Steinhausa, a w 2012 roku za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku otrzymał  francuski Narodowy Order Zasługi.

Katarzyna Kowalska
Małgorzata Skucha

Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, ukończyła matematykę stosowaną na Politechnice Śląskiej. W 1992 r. obroniła pracę magisterską z bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie o uruchomieniu Banku Ochrony Środowiska S.A. Ukończyła również podyplomowe studia z informatyki na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczyła w Programie British Know How Fund i British Council i uzyskała międzynarodowy certyfikat Uniwersytetu Thames Valley w Londynie – trenera szkoleń, uczenia się i rozwoju. Ukończyła także kurs maklerski i doradcy inwestycyjnego, posiadała również licencję maklera papierów wartościowych. W 2012 r. uzyskała certyfikat skutecznego zarządzania programami – MSP (Managing Successful Programmes).

Swoje związki z finansami i ochroną środowiska rozpoczęła w 1992 r. od pracy w BOŚ S.A. W 1993 r. tworzyła od podstaw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej i była prezesem zarządu tego funduszu do 1999 r. W związku z reformą administracyjną została dyrektorem Bielskiego Oddziału WFOŚiGW w Katowicach. W latach 1999 -2003 była Prezesem Zarządu Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju S.A., firmy wspierającej w szczególności jednostki samorządu terytorialnego w budowaniu zrównoważonego rozwoju pomagając w przygotowaniu strategii, programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz w pozyskiwaniu środków pomocowych.

W latach 2005-2010 związana była z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej. Pracowała w radach nadzorczych m.in. Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.

W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu NFOŚiGW, nadzorując m.in. Departamenty Ochrony Wód, Ochrony Ziemi, Księgowości i Rozliczeń oraz Planowania i Sprawozdawczości.

Łukasz Madej

Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze; Prezes Zarządu, Pro-Development

Od ponad 10 lat specjalizuje się w innowacjach projektach na rynku nieruchomości i projektów infrastrukturalnych. Jako zarządzający realizował złożone projekty, które zaowocowały ugruntowaniem pozycji firm z którymi współpracował, jako liderów w swoich branżach. Specjalizuje się w tworzeniu nowych innowacyjnych usług dla firm z branży deweloperskiej, rynku nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, oraz we wdrażaniu strategii realizacji inwestycji dla projektów deweloperskich. Obecnie koordynator działań podejmowanych przez „Kreatywne Mazowsze”, w ramach którego realizowany jest unikalny na polskim rynku model budowy i zarządzania Przestrzenią Kreatywną – ekosystemu innowacji, kreatywnie łączącej architekturę, przestrzeń publiczną, oraz powiązane z nimi procesy biznesowe, w której dzięki różnorodności podmiotów i kompleksowości funkcji wytworzone zostają najlepsze warunki do osiągnięcia sukcesu i powstawania innowacji.

Leszek Grabarczyk

Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Od 2011 roku kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge – pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej.
W uznaniu za nieszablonowe podejście do administracji publicznej w 2014 r. Leszek Grabarczyk znalazł się wśród laureatów konkursu “New Europe 100 Challengers” organizowanego przez Financial Times oraz Google.

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła staże naukowe i zawodowe m.in. w University of Minnesota w USA, Scottish Agricultural College w Wielkiej Brytanii, University College Cork w Irlandii oraz dziale audytu środków Wspólnej Polityki Rolnej w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo Komisji Europejskiej. Była ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania funduszy europejskich. Otrzymała tytuł Menadżera Administracji Roku 2011.

W latach 1992-1995 była zatrudniona w Instytucie Ekonomii Rolnictwa i Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie W latach 1995-1996 była doradcą w międzynarodowej firmie konsultingowej, a od 1997 do 1998 r. pracowała w amerykańskim programie pomocowym wspierającym rolnictwo. Od 1999 do 2001 r. pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie uczestniczyła w programowaniu i przygotowaniu do wdrażania Programu SAPARD oraz funduszy strukturalnych. Od 2001 związana była z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem do akredytacji dla Programu SAPARD, zarządzaniem projektami Phare, współpracą z instytucjami UE oraz krajowymi podmiotami zaangażowanymi w procesie integracji europejskiej, nadzorowała realizację poakcesyjnych programów Unii Europejskiej oraz programów pomocy krajowej. W ARiMR pełniła funkcje zastępcy dyrektora, dyrektora a od 2005 roku do kwietnia 2008 funkcję Zastępcy Prezesa.

Od 2009 przewodniczy kapitule konkursu Polski Produkt Przyszłości. Od 2010 wchodzi w skład zarządu The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE).

Z PARP związana od kwietnia 2008 kiedy to została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa PARP. W marcu 2009 r. została powołana na stanowisko Prezesa Agencji.

Mariusz Frankowski

Dyrektor, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku nauki polityczne o specjalności stosunki międzynarodowe, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: menedżer publiczny) oraz podyplomowych studiów menedżer ds. innowacji, realizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Lake Forest Graduate School of Management z Chicago.

Przed objęciem funkcji Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, pełnił od 2007 roku funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie m.in. odpowiadał za zarządzanie i realizację projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, współpracę z przedsiębiorcami oraz środowiskami naukowymi, a także bezpośrednie zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Od lat zajmuje się tematyką Unii Europejskiej, w aspekcie polityki regionalnej i funduszy strukturalnych. Autor publikacji, wykładów i szkoleń z zakresu wykorzystania środków unijnych oraz specyfiki zarządzania i wdrażania programów europejskich w Polsce i na Mazowszu. Uczestnik programu MTEC Structural Funds Training organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii. Członek Rady Inwestycyjnej Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w Województwie Mazowieckim, Przewodniczący Rady Nadzorczej Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. zo.o. oraz gremiów dotyczących innowacyjności:  Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz Rady ds. Innowacji przy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa.

Anna Streżyńska

Prezes, KT Corporation 

Piotr Popik

Członek Zarządu, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A

Magdalena Jackowska-Rejman

CEO, TechBrainers

Współtwórczyni D-raft Corporate Accelerator i techBrainers (Grupa Innovatika), zajmującej się technology scoutingiem – dostarczaniem technologicznych rozwiązań dla korporacyjnych R&D. Inwestor i członek Rady nadzorczej spółki NETSPRINT określanej mianem „polskiego Googla”. Wiceprezes spółki Hilverse oraz wieloletni członek zarządu i partner funduszu wysokich technologii INVESTIN. Jako Prezes Zarządu kierowała firmą DencoLogic S.A posiadającą patent, w USA, na techniczne rozwiązanie do nawigacji implementowane w laptopach i telefonach. Współzałożycielka spółki ITSUMO. Doradza Zarządom w obszarze funkcjonowania i optymalizacji procesów R&D. Perła Polskiego Biznesu 2013 według Gazety Finansowej.

 

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Urodzony w 1977 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu  Warszawskiego. Od października 2011 r. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, wcześniej dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Jako Zastępca Prezydenta prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń, koordynowania tworzenia planów i strategii rozwoju m.st. Warszawy oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację, rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej m.st. Warszawy, gospodarki odpadami komunalnymi, infrastruktury, realizacji projektów przy udziale partnerów prywatnych, ochrony i kształtowania środowiska, polityki lokalowej.

Prof. dr hab. Jacek Baranowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Prof. dr hab. Jacek Baranowski był związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przez przeszło 40 lat. Ukończył studia na tym Wydziale w 1964 uzyskując stopień magistra. Doktorat uzyskał  w 1969r oraz stopień naukowy doktora habilitowanego również na tym Wydziale uzyskał w 1974r. Tytuł profesora nadzwyczajnego został mu nadany w 1980r. a profesora zwyczajnego w 1989r. Podczas swojej kariery akademickiej na Wydziale Fizyki UW był promotorem 15 prac doktorskich. Niektórzy z jego wychowanków  są obecnie znanymi profesorami w Polsce i w USA. W okresie swojej pracy na UW pełnił też szereg funkcji administracyjnych takich jak kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego, prodziekan Wydziału Fizyki oraz dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej.

W trakcie pracy naukowej  na UW odbył szereg długoterminowych staży naukowych na czołowych uniwersytetach. W latach 1965-1969 przebywał na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii prowadząc badania nad domieszkami metali przejściowych w związkach półprzewodnikowych. Wyniki tych badań były podstawą jego rozprawy doktorskiej, którą obronił na Wydziale Fizyki UW. Ta tematyka naukowa była przez niego kontynuowana w następnych latach i podczas następnego stażu na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji w 1973-1974. Ten cykl badań był podstawą jego rozprawy habilitacyjnej. W roku 1983 przebywał na Uniwersytecie Marii i Piotra Curie w Paryżu jako zaproszony profesor. W tamtym okresie jego zainteresowania koncentrowały się na badaniach teoretycznych wiązań w ciałach stałych. W latach 1989-1991 przebywał jako profesor zaproszony w Berkley University w Kalifornii prowadząc tam wykłady oraz badania naukowe defektów w arsenku galu.  W latach 90-tych jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniach i technologii wzrostu azotku galu, który był wówczas bardzo gorącym tematem na świecie. Badania te prowadził na Wydziale Fizyki UW oraz w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, w którym był częściowo zatrudniony.

W roku 2005 jako  emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego  został częściowo zatrudniony w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME). Od tej daty jego zainteresowania naukowe koncentrują  się na badaniach i technologii epitaksjalnego wzrostu grafenu. W roku 2009 został zatrudniony na pełnym etacie w ITME i kontynuuje tą tematykę naukową związaną z grafenem. W całej swojej karierze naukowej opublikował 215 anglojęzycznych artykułów naukowych, które były cytowane pomad 3200 razy. Wskaźnik Hirsha jego prac wynosi 30. Istotny wkład do tego dorobku są prace poświęcone tematyce grafenu. Liczba prac opublikowanych dotyczących grafenu, w których wniósł on swój wkład w ostatnich latach wynosi 27.

Szymon Pruszyński

Koordynator regionalny, Software Development Academy

Pracowałem przez dwa lata w dużej niemieckiej kompanii shippingowej. Następnie współpracowałem ze startupem Ocean CleanUp z Holandii po czym uświadomiłem sobie, że moje miejsce jest pośród polskiej społeczności startupowej i w ramach tego organu zawiązałem współpracę z SDA – akademią programistów, która dostarcza gotowe rozwiązanie na problemy kadrowe branży i pomaga ambitnym młodym ludziom wchodzić na rynek i stanowić na nim konkurencję.

Piotr Prajsnar

CEO Cloud Technologies

CEO Cloud Technologies, największej platformy Big Data w tej części Europy oraz najszybciej rozwijającej się spółki na giełdzie NewConnect, specjalizującej się w Big Data marketingu i monetyzacji danych. Absolwent SGH i PJWSTK w Warszawie, doświadczenie zdobywał w Microsoft Polska. Specjalizuje się w nowych technologiach dla rynku reklamy online. Koncentruje się na wykorzystaniu danych oraz zastosowaniu maszynowego uczenia w reklamie internetowej. Dostrzega znaczny potencjał w systemach umożliwiających automatyzowany zakup oraz integrację mediów.

Tomasz Słoniewski

Senior Research Manager, CEE Region, IDC CEMA

 

Analityk kierujący badaniami rynku oprogramowania w Polsce i regionie CEE, szczególnie w zakresie systemów wspomagających zarządzanie (ERP, CRM, BI/BA), bezpieczeństwa IT i rozwiązań tzw. Trzeciej Platformy (chmura obliczeniowa, mobilność, Big Data i sieci społecznościowe). Zarządza również projektami konsultingowymi i badaniami użytkowników technologii. Autor raportów badawczych oraz profili innowacyjnych startupów technologicznych. Wielokrotnie cytowany w prasie branżowej i ogólnopolskiej oraz portalach internetowych. Doświadczony prezenter w językach polskim i angielskim. W wolnych chwilach zapalony snowboardzista i turysta górski. W IDC od 2003 roku.

Michał Bańka

dr Michał Bańka – doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej (2008 r.).

Z funduszami europejskimi związany od 2004 r. Od 2008 r. Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odpowiada za rozwój rynku early stage w zakresie wspierania rozwoju ekosystemu start-upowego, w szczególności funduszy kapitałowych, zalążkowych, akceleratorów, inkubatorów przedsiębiorczości, technologicznych oraz rynku sieci aniołów biznesu.

Pomysłodawca oraz zarządzający Funduszem Pożyczkowym Wspierania Innowacji dedykowanego mikro bądź małym przedsiębiorstwom z udziałem aniołów biznesu, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital.

Dużą uwagę przywiązuje do wspierania firm w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych, NewConnect, emisję obligacji na rynku Catalyst.

Istotnym obszarem działalności jest także udzielanie wsparcia dla klastrów ponadregionalnych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne i popularyzujące wiedzę, a także korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Współfinansuje działalność sieci ośrodków EEN oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Krzysztof Kozłowski

Dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform Usługowych, Orange Polska

Krzysztof Kozłowski started his professional career in 1994 at France Telecom’s Department of GSM Radiotelephone Architecture, as System Information engineer.

In 1994-2001 he supported the construction of NMT, DCS and GSM networks at Centertel, IDEA and Orange as a Director of Optimization and Network Quality Department.

In 2002 he joined Polish Telecom as a Director of the Quality and Internal Customer Contacts in Warsaw region. From 2005-2007 worked as a Director of the Quality and Service Department covering entire Poland. In December 2007 he became the Director of Research and Development Centre (Orange Labs). Over the next six years (2007-2013) he was responsible for the development of Orange Labs, which in 2009 joined the international network of laboratories of France Telecom.He is currently the Director of Orange Labs Networks and Service Platforms.

Krzysztof Kozłowski graduated from Warsaw University of Technology, Franco-Polish  School of New Technologies in Poznan Telecommunications and the Ecole National des Telecommunications de Bretagne (France).

Daniel Piechocki

Dyrektor, Integracja Technologii i Innowacji Orange Polska

An Economist, graduated from Viadrina University in Frankfurt and Executive MBA of Kozminski University. Senior executive responsible for Orange Polska Innovation programs. Began his career in Orange Polska in 2000 where over the period 2002-2008 he was responsible for investment management and led many transformation programs. Since 2008 associated with R&D (Orange Labs) activities where he held many managerial posts. Since 2013 holds the position of Director of Orange Labs and Technology Integration in Orange Labs Networks and Service Platforms Unit. Actually responsible for key programs like Orange Fab, Business Intelligence API and Orange Ventures. Also responsible for building Orange Polska R&D strategy and manages relationships with Orange Group in scope of technology development of telecommunication infrastructure in Orange Polska.

Grzegorz Brona

Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A

Jest wykładowcą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz byłym pracownikiem laboratorium badawczego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, z którym współpracował w latach 2009 – 2011. W laboratorium CERN odpowiadał za oprogramowanie detektorów promieniowania oraz zarządzanie zespołem badawczym pracującym przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).
Grzegorz Brona jest współautorem ponad 350 artykułów naukowych publikowanych m.in. w międzynarodowych prestiżowych periodykach naukowych takich jak „Physical Review Letters” i „Nuclear Instruments and Methods”.
Występował w roli wykładowcy w takich ośrodkach naukowych jak „Joint Institute for Nuclear Research” w Rosji i amerykańskim „Thomas Jefferson Laboratories”.
Współzałożyciel firmy Creotech Instruments, od 2015 roku Prezes Zarządu. Jest odpowiedzialny za budowanie wizji i strategii rozwoju spółki, w szczególności w obszarze technologii kosmicznych, który stał się dla spółki kluczowy.
W 2008 roku założyciele Creotech zaangażowali się w projekt naukowy „Pi of the Sky”, którego celem jest poszukiwanie rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Creotech zaprojektował, skonstruował i dostarczył kluczowe dla projektu elementy – wysokoczułe kamery CCD, które pozwalają na prowadzenie obserwacji nieba. W styczniu 2013 roku dr Grzegorz Brona wraz z firmą Creotech wygrał przetarg na montaż elementów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach projektu ASIM, którego celem jest zbadanie tajemniczych rozbłysków promieniowania gamma, do których dochodzi w wysokich warstwach atmosfery. Firma dra Brony projektuje także kamerę dla włoskiego teleskopu NEO Survey, który w ramach projektu NEOSTEL będzie odpowiadał za obserwację nieba w poszukiwaniu kosmicznych obiektów zagrażających Ziemi.
Creotech jest również liderem konsorcjum AIS-SAT, które pod koniec 2014 r. rozpoczęło bezpośrednie negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną związane w projektem budowy polskiego satelity poprawiającego komunikację i nawigację na Morzu Bałtyckim.
Grzegorz Brona jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jacek Kosiec

Dyrektor Programu Kosmicznego, Creotech Instruments S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Fizyki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, zgodnie z programem IC2 Institute Uniwersytetu Teksańskiego. W latach 1998 – 2000 był inicjatorem powstania Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest założycielem kilku firm zajmujących się komercjalizacją rezultatów badań naukowych. W ramach tych doświadczeń współpracował m.in. przy popularyzacji beta-imagera do radiografii wraz z laureatem Nagrody Nobla – profesorem Georgesem Charpakiem.
W tym samym czasie Jacek Kosiec zajmował się zagadnieniami związanymi z modelami procesów innowacyjnych oraz koordynował (jako doradca zarządu PKN Orlen) powołanie parków technologicznych w Warszawie.
Jacek Kosiec w ciągu dwunastu lat działalności wykonał około stu ekspertyz i opinii z zakresu: modeli finansowych, transakcji instrumentami finansowymi, funkcjonowania przedmiotów gospodarczych, restrukturyzacji przedsiębiorstw w takich sektorach jak: rafineryjny, meblarski oraz w przedsiębiorstwach komunalnych.
W firmie Creotech Instruments S.A odpowiada za projekty kosmiczne.

Jakub Moskal

Dyrektor Departamentu Projektów Własnych, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Specjalista z dziedziny funduszy unijnych dla przedsiębiorstw z ponad 10 letnim doświadczeniem.
Od grudnia 2014 roku odpowiedzialny w ARP S.A. za zbudowanie nowego departamentu dedykowanego pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Bezpośrednio odpowiada za realizację projektu dotyczącego wsparcia transferu technologii (Platforma Transferu Technologii) oraz za zapewnienie źródła kapitalizacji ze środków unijnych dla ARP Venture Sp. z o.o. Poprzednio Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialny za merytoryczną i finansową koordynację procesu realizacji przez PARP trzech programów operacyjnych w perspektywie 2007-2013 (POIG, POKL, PO RPW), a także za współpracę z siecią szesnastu Regionalnych Instytucji Finansujących.

Michał Misztal

Partner Zarządzający Regionem, AIP Mazowsze 

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW, magister socjologii. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął przygodę z biznesem akademickim pełniąc funkcję dyrektora Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy SGGW oraz przy Uczelni Łazarskiego. W swojej codziennej pracy zajmuje się wsparciem startupów oraz prowadzeniem szkoleń i coachingiem. W ciągu 8 lat pracy nad rozwojem przedsiębiorczości w Polsce opiekował się ponad 500 startupami spośród różnych branż. Jest autorem biznesowych programów edukacyjnych dla studentów i początkujących biznesmenów dla których przeprowadził kilkaset godzin doradztwa. Był konsultantem przy kilkudziesięciu procesach inwestycyjnych, z których kilkanaście zakończyło się powodzeniem. Świetnie czuje się w roli trenera lub prelegenta – prowadził dziesiątki szkoleń i zabierał głos na wielu konferencjach biznesowych i startupowych. Obecnie pełni funkcję partnera zarządzającego regionem, wspierając rozwój największej w Europie organizacji startupowej. Pod jego opieka znajdują się wszystkie 11 inkubatorów województwa oraz niemal 600 startupów oraz team nietuzinkowych osób stanowiących kadrę regionu.

Wojciech Gackowski

Prezes Zarządu, Willson&Brown 

Tomasz Jabłoński

Co-founder, Startup Academy

Całe życie zawodowe związany ze startupami. Swoją pierwszą firmę założył jeszcze na drugim roku studiów. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

W latach 2010-2014 dyrektor największej placówki Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działającej przy SGH. Przez okres współpracy z AIP konsultował modele biznesowe już blisko 1000 startupów. Aktywnie wspierał kilkaset młodych firm działających w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Z jego rekomendacji wiele projektów otrzymało wsparcie inwestycyjne funduszu AIP Seed Capital, a kilkadziesiąt pozyskało dotacje lub wsparcie inwestorów zewnętrznych.

Zrealizował wiele projektów wspierających przedsiębiorców między innymi projekty mentoringowe i doradcze. Przeprowadził również setki szkoleń dotyczących budowania modeli biznesowych, skutecznego prezentowania pomysłów, metodologii Lean Startup, rejestracji działalności oraz optymalizacji opodatkowania.

W ramach projektu Startup Academy wspiera osoby, które stawiają pierwsze kroki na drodze do realizacji marzeń o własnym biznesie.

Karolina Cyran Juraszek

Niezależny ekspert w Komitecie Akredytacyjnym OWES; członek komitetu sterująco- monitorującego FIO

Karolina Cyran Juraszek jest związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat, od  5 lat w zespole FRSO. Posiada doświadczenie menadżerskie (była członkiem zarządu SYNAPSIS, kierowała programami, dyrektorowała, zarządzała wieloma projektami, w tym ze środków unijnych IW EQUAL, POKL oraz PO FIO). W tym ostatnim, wypracowała narzędzie Prove it PL! którego jest współautorem w części finansowej.  

Największym sukcesem było utworzenie miejsca pracy dla dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL. Od 8 lat w pierwszym w Polsce PS, pracuje 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt został nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości2007.

Obecnie Karolina Cyran Juraszek jest trenerem, konsultantem, doradcą  dla wielu organizacji zajmujących wspieraniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorczości społecznej.

Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Przez dwa lata planowała i kierowała projektem systemowym, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, gdzie opracowała część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym.

Jest od 5 lat ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterująco Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski.

Jest ekspertem niezależnym w Komitecie Akredytacyjnym OWES powołanym we wrześniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pracującym nad jakością infrastruktury wsparcia PES w ramach systemu Akredytacji oraz członkiem KM RPO na Mazowszu.

Eliza Kruczkowska

Prezes Zarządu, Fundacja Startup Poland

Eliza Kruczkowska jest Prezesem Fundacji Startup Poland. Organizacja jest głosem społeczności polskich startupów. Za cel stawia sobie budowanie dialogu z administracją publiczną oraz identyfikację i likwidację barier, które ograniczają rozwój nowych, innowacyjnych firm. Doświadczenie zbierała zarówno w polskim parlamencie, jak i organizacji pozarządowej, działającej na rzecz otwartej i przejrzystej władzy oraz zaangażowania obywatelskiego. Od 8 lat związana jest z promocją branży nowych technologii, pracowała m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Łukasz Madej

Koordynator Projektu Kreatywne Mazowsze; Prezes Zarządu, Pro-Development

Od ponad 10 lat specjalizuje się w innowacjach projektach na rynku nieruchomości i projektów infrastrukturalnych. Jako zarządzający realizował złożone projekty, które zaowocowały ugruntowaniem pozycji firm z którymi współpracował, jako liderów w swoich branżach. Specjalizuje się w tworzeniu nowych innowacyjnych usług dla firm z branży deweloperskiej, rynku nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, oraz we wdrażaniu strategii realizacji inwestycji dla projektów deweloperskich. Obecnie koordynator działań podejmowanych przez „Kreatywne Mazowsze”, w ramach którego realizowany jest unikalny na polskim rynku model budowy i zarządzania Przestrzenią Kreatywną – ekosystemu innowacji, kreatywnie łączącej architekturę, przestrzeń publiczną, oraz powiązane z nimi procesy biznesowe, w której dzięki różnorodności podmiotów i kompleksowości funkcji wytworzone zostają najlepsze warunki do osiągnięcia sukcesu i powstawania innowacji.

Tomasz Rudolf

CEO, D-RAFT S.A; Współzałożyciel, Innovatika Group

Prezes D-RAFT, europejskiej firmy executive startup search, wspierającej największe korporacje w wyszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań tworzonych przez najlepsze startupy. Ekspert w dziedzinie innowacji, strategii oraz tworzenia nowych modeli biznesowych.

Swoją karierę zaczął jako 19-latek, kiedy wraz z przyjaciółmi zakładał przy SGH pierwszą w Polsce studencką firmę doradczą. W wieku 22 lat został dyrektorem zarządzającym 40-osobowym zespołem OSCAR GmbH w Kolonii i prowadził projekty doradcze w całej Europie dla takich firm jak Arthur Andersen czy Deutsche Post.  Po powrocie do Polski stworzył listę marzeń firm, z którymi chciałby pracować nad rozwojem innowacji. Zaprosił je wszystkie do konsorcjum badawczego przy SGH, w ramach którego analizował od kuchni ich strategie i procesy innowacji. Do udziału w projekcie zachęcił m.in. takie firmy jak TP, Polkomtel, Agora, Laboratorium Dr Irena Eris, 3M, Skanska i Siemens.

Przez 17 stał się cenionym ekspertem w dziedzinie strategii i innowacji modeli biznesowych, doradzającym takim firmom jak Taco Bell, Saudi Aramco, Deutsche Bank, Young Digital Planet czy Telekomunikacja Polska. Współtworzona i zarządzana przez niego firma Innovatika (www.innovatika.pl) pomagała tworzyć innowacje i zwiększać przychody nawet w tak odległych miejscach jak USA, Malezja czy Brunei. Po projekcie dla centrali firmy 3M w Minneapolis wraz z dwiema byłymi dyrektorkami tej firmy rozpoczął rozwój nowego biznesu, tworząc w USA półkę iCanPilot.

Dziś pomaga korporacjom w wykorzystaniu technologii i rozwiązań tworzonych przez najlepsze europejskie startupy. Zarządzana przez niego spółka D-RAFT (www.d-raft.com) działa jak headhunter, pomagając zarządom korporacji w wyszukaniu i nawiązaniu partnerstw z najlepszymi młodymi spółkami z portfeli funduszy, akceleratorów i parków technologicznych.

Przemysław Pisarek

Przemysław Pisarek

PSS odpowiedzilany za rozwoju rynku w dziale Data Center. Odpowiedzialny za klientów z sektora dużych przedsiębiorstw, samorządu centralnego i operatorów telekomunikacyjnych. W latach 2006–2013 pracował jako architekt rozwiązań sieciowych współpracujący z klientami z sektora publicznego i edukacji. Zaangażowany w rozwój projektów sieci miejskich i regionalnych, projekty na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego i walki z wykluczeniem cyfrowym oraz inteligentnych miast, architektury sieciowej EURO2012 oraz nowoczesnej komunikacji w Urzędach. Propagator rozwiązań Software Defined Networking oraz Software Defined Data Center. Prelegent na konferencjach branżowych, współtwórca i menadżer programu Cisco Universe oraz konferencji CitiNet. 
Absolwent wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej, programu IMBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej a także Cisco Sales Associate Program w Amsterdamie. Posiada certyfikaty CISSP, CCNP, CCIP, CCNP Security, CWNA, TOGAF, Menadżer Bezpieczeństwa Informacji ISO27K, Prince2/ITIL Foundations. W wolnych chwilach prowadzi dyskusje z przyjaciółmi, podróżuje, żegluje, jeździ na nartach, pływa kajakiem oraz docenia interesującą literaturę, kino i dobrą kuchnię

Grzegorz Dobrowolski

W Cisco od 1999 roku. Odpowiedzialny za rozwój oraz sprzedaż rozwiązań Data Center oraz Wirtualizacja polskiego oddziału Cisco Systems. Wcześniej pracownik firmy Ericsson Polska, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Centrum Informatycznego SGGW. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze IT. Jest specjalistą z zakresu rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej, infrastruktury Data Center oraz rozwiązań dla wirtualizacji.
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois.

Radomir Bordon

Radomir Bordon, EMC

Bartosz Biernacki

Bartosz Biernacki

Dyrektor Sprzedaży Thermal Management, Emerson Network Power

Przed objęciem funkcji Dyrektora Sprzedaży Thermal Management w Emerson Network Power w 2009 roku pracował na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży w Polsce północno zachodniej, od 2007 roku. Wcześniej przez 4 lata pracował na stanowisku Koordynatora Projektów w firmie z obszaru biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klimatyzacji komfortu. Początek kariery zawodowej to praca w biurze projektów na stanowisku asystenta projektanta.

Od 8 lat w Emerson Network Power skupia się na zapewnieniu klientom optymalnych ( pod kątem bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i prostoty) rozwiązań z obszaru klimatyzacji precyzyjnej zarówno w zakresie bezpośredniego doradztwa jak i koordynacji pracy zespołu sprzedażowego.

Fan nowoczesnych technologii, Big Data i spokojnego snu, własnego i klientów.

Jacek Forysiak

Jacek Forysiak, Atende S.A. 

Urodzony w 1965 roku w Radomiu. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie z wyróżnienie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1994 rozpoczął pracę w spółce Computerland, zajmując kolejno stanowiska: inżyniera sieciowego, kierownika projektów, dyrektora technicznego oddziału Warszawa, dyrektora oddziału Warszawa, dyrektora technicznego spółki. W okresie od lipca 2006 do kwietnia 2011 r. pracował  w firmie Softbank Serwis, na rzecz Telekomunikacji Polskiej oraz pełnił funkcję dyrektora ds. zarządzania projektami w półce JW Projan. W 2005 r. zdobył certyfikat PMP. Od kwietnia  2011 r. jest zatrudniony w Atende S.A. (początkowo jako ATM Systemy Informatyczne S.A.). Początkowo pełnił funkcję dyrektora działu zarządzania projektami, zaś od października 2013 r. objął stanowisko dyrektora pionu techniki.

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar, Architekt rozwiązań Cloudowych, Microsoft Polska

Zajmuje się promomocją rozwiązań Chmurowych opartych o produkty Microsoft Azure, System Center oraz Windows Serwer. Wspólnie z największymi klientami na rynku polskim przygotowuje strategię konsolidacji i wirtualizacji Ośrodków Obliczeniowych oraz migrację rozwiązań Datacenter do Chmury Obliczeniowej Microsoft. Zaangażowany w innowacyjne projekty: sieci szkieletowe, sieci szerokopasmowe i platformy inkubacyjne dla nowych usług – Intenet of Things, Machine Learning, platforma satelitarna dla szkół. Prezenter na konferencjach: Microsoft Technology Summit, Forum Architekta Microsoft,  Cisco Expo, Cisco Forum, PLNOG, UNECE. Posiadacz certyfikatów branżowych CCIE i Microsoft Azure MCP

*    *    *

PARTNERZY WYDARZENIA:

  • All
  • Patroni honorowi 6. FRM
 
MG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 
  • All
  • Liderzy stref 6. FRM
 
techbrr
MJWPU
KM
BL
Willson&Brown
Buro Happold
 
  • All
  • Partnerzy stref 6. FRM
 
Płock
PW
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Zerkam
Wektor
Creotech
Konstanciński Dom Kultury
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
IMDiK
Urząd m.st Warszawy
Bank Gospodarstwa Krajowego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
BTM
Business Link
Centrum Nauki Kopernik
Ciechanów
PKO BP
Crido
AgroBioCluster
CZIiTT
Sggw
Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny
Fundacja Fundusz Współpracy
UKSW
CEZAMAT
Mazowiecki Klaster Chemiczny
Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych
Grodzisk Mazowiecki
Siedlce
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Instytut Lotnictwa
Radomski Klaster Metalowy
Wojewódzki Urząd Pracy
ITME
IWP
Krajowy punkt kontaktowy
Izba Przemysłowo- Handlowa
Radom
Klaster inżynierii biomedycznej
Mazowiecki Klaster ICT
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
NCBiR
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Geodezji i Kartografii
Oragnge Fab
Ostrołęka
PARP
Platforma EEB
SARE
Startup Poland
Stocznia
SWPS
WAT
Waw.ac
Łódź design festival
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
D-RAFT
Pro-deveopment
Startup Academy
Willson&Brown
ARM S.A.
 

 

  • All
  • Patroni medialni 6. FRM
 
Nowoczesna firma
Newseria
PI
INN Poland
web.gov.pl
 

*    *    *

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z FOTORELACJĄ Z WYDARZENIA

logotypy unijne

Forum współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,03-301 Warszawa, tel.: /22/ 542 20 00 fax: /22/ 698 31 44, funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu

Copyright Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Created by WTF Design 2015 r.