Michał Olszewski

9. Forum Rozwoju Mazowsza / Bez kategorii  / Michał Olszewski

Michał Olszewski

Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, turystykę, rynek pracy, zagospodarowanie nabrzeży Wisły, wydawanie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej, politykę lokalową, działania z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska, rozwoju terenów zieleni i lasów miejskich, gospodarkę odpadami oraz architekturę i planowanie przestrzenne.

Przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz jest członkiem jej odpowiednika na poziomie województwa. Reprezentuje również stowarzyszenie EUROCITIES, największą organizację zrzeszającą europejskie miasta, w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Komisji Europejskiej.

Jest również zaangażowany we wzmacnianie współpracy między samorządami na szczeblu krajowym i na metropolitarnych obszarach funkcjonalnych. Jest zaangażowany w zacieśnianie współpracy w warszawskim obszarze metropolitarnym i autorem kilku projektów wspierających powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami metropolii. Od 2012 r. Przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej.

Spotkaj się z Ekspertem podczas debaty „Startup w mieście” 26 października w godzinach 10.00-11.00.

Brak komentarzy

Przepraszamy, komentarze zostały zamknięte.